ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ประกาศทางกฎหมายที่สำคัญ

บทนำ

ประกาศทางกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้กับเนื้อหาทั้งหมดของระบบการจองออนไลน์นี้ โปรดสละเวลาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ (‘เงื่อนไขการใช้งาน’) เนื่องจากการใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ แสดงว่าท่านได้ให้การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยไม่คำนึงว่าท่านจะเลือกลงทะเบียนกับเราหรือไม่ก็ตาม หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ โปรดอย่าใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ ในการใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบการจองออนไลน์นี้ เราจะถือว่าท่านได้ให้การยอมรับประกาศทางกฎหมายนี้ทั้งหมด ให้หยุดการใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้ในทันทีหากท่านไม่ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานนี้

ระบบการจองออนไลน์นี้ทำงานโดยใช้เทคโนโลยีของ CarTrawler และช่วยให้ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีของ CarTrawler ในการจองบริการรถเช่าจากบริษัทบริการรถเช่าบุคคลที่สาม การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนี้และ/หรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบการจองออนไลน์นี้ แสดงว่าท่านได้ยินยอมที่จะดำเนินการใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้และเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานของระบบและที่จัดไว้ให้บนระบบการจองออนไลน์นี้โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน และท่านได้ยอมรับว่าเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง CarTrawler กับท่าน

CarTrawler อาจมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลาด้วยการปรับปรุงการประกาศนี้ ท่านควรทำการตรวจสอบระบบการจองออนไลน์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อทบทวนเนื้อหาการประกาศทางกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากประกาศนี้จะมีผลผูกพันในทางกฎหมายต่อตัวท่าน ข้อกำหนดบางอย่างของประกาศทางกฎหมายนี้อาจถูกยกเลิกและแทนที่โดยประกาศทางกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานที่มีการกำหนดโดยชัดแจ้ง ซึ่งปรากฏอยู่ที่หน้าใดหน้าหนึ่งของระบบการจองออนไลน์นี้

การอ้างอิงทั้งหลายถึงระบบการจองออนไลน์นี้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ให้ถือว่าหมายรวมถึงการอ้างอิงถึงการจองทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ของ CarTrawler

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้บริหารจัดการโดย Etrawler ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนสัญชาติไอริช โดยใช้ชื่อต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ CarTrawler, ArgusCarHire และ Holiday Autos ("CarTrawler”, "เรา (ประธาน)”, “เรา (กรรม)” หรือ “ของเรา”) เราเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 93433 โดยมีสำนักงานตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland ที่อยู่หลักในการติดต่อดำเนินธุรกิจของเราตั้งอยู่ที่ Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเราคือ IE4693898K ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่โทรศัพท์หมายเลข +44 20 3740 9859 หรือทางอีเมลที่ info@holidayautos.com

CarTrawler เป็นผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกในการจองบริการรถเช่า CarTrawler ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีบริษัทให้บริการรถเช่าแต่อย่างใด การตกลงทำสัญญาใช้บริการรถเช่าของท่านจะเป็นการตกลงทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทให้บริการรถเช่า ท่านสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าระหว่างท่านกับบริษัทให้บริการรถเช่าได้จากระบบการจองออนไลน์นี้เมื่อท่านเลือกบริษัทให้บริการรถเช่าให้พิมพ์และใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ลงไปแล้ว ทาง CarTrawler ไม่ได้ให้การรับประกันหรือเป็นตัวแทนซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทให้บริการรถเช่าใดๆ หรือรถยนต์คันใดๆ ที่เช่ามาโดยบริษัทให้บริการรถเช่าใดๆ ก็ตาม บริษัทให้บริการรถเช่าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหารถที่มีการเช่าผ่านทางระบบการจองออนไลน์นี้ให้แก่ท่าน

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

บริษัทให้บริการรถเช่าเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการคำสั่งจองของท่านให้ถูกต้อง ความถูกต้องของราคาที่นำเสนอใดๆ ก็ตามสำหรับการจองรถที่จัดหาให้โดยระบบการจองออนไลน์นี้และการจองใดๆ ก็ตามที่ดำเนินการผ่านระบบการจองออนไลน์นี้ จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ในระบบการจองออนไลน์นี้

การเข้าใช้บริการ

ถึงแม้ว่าทาง CarTrawler จะได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการทำให้มั่นใจว่าระบบการจองออนไลน์นี้มีให้บริการเป็นปกติตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน กระนั้นทาง CarTrawler จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อสาเหตุใดๆ ก็ตามที่ทำให้ระบบการจองออนไลน์ไม่สามารถให้บริการได้ไม่ว่าในเวลาหรือช่วงใดก็ตาม การเข้าใช้ระบบการจองออนไลน์อาจจะถูกระงับเป็นการชั่วคราวและโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าในกรณีที่ระบบล่ม มีปิดระบบเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ หรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ CarTrawler

ความรับผิด

ในกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่าง CarTrawler กับท่าน ความรับผิดที่เรามีต่อท่าน (ถ้ามี) จะมีมูลค่าเพียงจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระไปในการเช่ารถ

CarTrawler ในที่นี้ขอปฏิเสธให้การรับประกันใดๆ (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) จนถึงที่สุดตามที่กฎหมายอนุญาต ในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความครบถ้วนสมบูรณ์ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมสำหรับการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะของ (1) รถเช่าใดๆ ก็ตามที่จองผ่านระบบการจองออนไลน์นี้ และ (2) ระบบการจองออนไลน์นี้ และเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่อยู่ (แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงที่กล่าวถึงนี้) ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับบริการการเช่าของบริษัทให้บริการรถเช่าซึ่งอยู่ในระบบการจองออนไลน์นี้และเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานและที่ได้จัดไว้ให้บนระบบการจองออนไลน์นี้ CarTrawler ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการจองออนไลน์นี้ได้ตลอดเวลา ข้อมูลในระบบการจองออนไลน์นี้จะได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว โดยการใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้ แสดงว่าท่านได้ยอมรับว่ารายละเอียดการจองและข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดรวมทั้ง (แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงที่กล่าวถึงนี้) ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและวันหยุดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในระบบการจองออนไลน์นี้อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือมีการพิมพ์และสะกดคำผิด

การจองรถเช่าของท่านทุกครั้งที่ดำเนินการผ่านระบบการจองออนไลน์นี้เป็นการทำจองกับบริษัทให้บริการรถเช่าและไม่ใช่กับ CarTrawler ทาง CarTrawler และระบบการจองออนไลน์นี้เพียงแต่ให้บริการอำนวยความสะดวกในการทำรายการจองกับบริษัทบริการรถเช่าเท่านั้น CarTrawler ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในการทำสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทให้บริการรถเช่าและไม่ต้องมีความรับผิดชอบหรือความรับผิด (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ต่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งสิ้นในเรื่องข้อกำหนดของสัญญาของท่านกับบริษัทให้บริการรถเช่า หรือต่อปัญหาใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับรถเช่าที่ได้จองเอาไว้ ซึ่งเกี่ยวข้อกับสัญญาดังกล่าว หรือต่อปัญหาอื่นใดระหว่างท่านกับบริษัทให้บริการรถเช่า ในการทำจองรถเช่าผ่านทางระบบการจองออนไลน์นี้ ท่านต้องปฏิบัติตามและถือว่าได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทให้บริการรถเช่าที่เกี่ยวข้อง

ทั้ง CARTRAWLER หรือคณะกรรมการบริษัทฯ เจ้าของ พนักงาน บริษัทในเครือ บริษัทให้บริการเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นพันธมิตร หรือตัวแทนอื่นๆ ของเราทั้งหมดจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือชำรุดเสียหายใดๆ ก็ตามทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมที่มีสาเหตุมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือเอกสารใดๆ ก็ตามที่จัดให้ไว้ผ่านระบบการจองออนไลน์นี้รวมถึง (แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงที่กล่าวถึงนี้) ข้อมูลสูญหาย สูญเสียรายได้ ผลกำไรหรือสูญเสียโอกาส ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย และการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม หรือการสูญหายหรือเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่องกันที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าทาง CARTRAWLER จะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวขึ้น หรือสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นก็ตามที ยกเว้นในกรณีที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

การให้รายละเอียดข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวหรือบริการต่างๆ หรือลิงก์ใดๆ ก็ตามในระบบการจองออนไลน์นี้ไม่ถือว่าเป็นและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำจาก CarTrawler หรือเป็นการรับประกันหรือเป็นการให้ข้อมูลว่าข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวหรือบริการจะได้มาตรฐานระดับหนึ่งหรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการของท่านไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม CarTrawler จะไม่รับผิดชอบต่อท่านในกรณีที่ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวหรือบริการดังกล่าวไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการของท่าน ท่านควรใช้วิจารณญาณของท่านเองในการตัดสินใจใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้

ห้ามใช้ระบบการจองนี้ในทางต้องห้ามและผิดกฎหมาย

ตามเงื่อนไขการเข้าใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ ท่านจะต้องให้คำสัญญากับทาง CarTrawler ว่าท่านจะไม่ใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นที่ต้องห้ามโดยหรือขัดแย้งกับเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้

อายุของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานและความรับผิดชอบ

โดยการใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ แสดงว่าท่านได้ยืนยันว่าท่านมีอายุเข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถเข้าใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ และกำหนดความรับผิดทางกฎหมายซึ่งมีผลผูกพันต่อท่านเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านอาจก่อขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ ในการใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้ ท่านเข้าใจว่าท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ (ทั้งในเรื่องการเงินและเรื่องอื่นๆ) ต่อการใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ทั้งหมดโดยตัวท่านและบุคคลอื่นที่ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน CarTrawler ขอแนะนำให้ท่านป้องกันข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่านไว้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ระบบการจองออนไลน์นี้อาจมีลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์ที่จัดการดูแลโดยผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ CarTrawler หากท่านใช้ลิงก์เหล่านี้ หมายความว่าท่านได้ออกจากระบบการจองออนไลน์นี้ (เว็บไซต์นี้) ทั้งนี้ ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้ให้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ลงในระบบการจองออนไลน์นี้ ลงในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ไม่ได้มีนัยว่าเป็นการรับรองใดๆ แก่เนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวหรือบริการต่างๆ) หรือมีนัยว่าเป็นการรวมกลุ่มใดๆ กับผู้ประกอบการของเว็บไซต์หรือลิงก์ดังกล่าว CarTrawler ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว หรือผู้ที่จัดการดูแลเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว และด้วยเหตุนี้ CarTrawler จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อเนื้อหาใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่บนเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความถูกต้องหรือประเด็นข้อกฎหมายของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ท่านต้องใช้วิจารณญาณของท่านเองเมื่อต้องมีการติดต่อสื่อสารและใช้บริการจากเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เหล่านี้ หากท่านตัดสินใจเข้าใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ก็ตามซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับระบบการจองออนไลน์นี้ (เว็บไซต์) จะถือว่าท่านดำเนินการดังกล่าวโดยเป็นการเสี่ยงเคราะห์ด้วยตนเองทั้งสิ้น

เงื่อนไขการใช้งานอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้

เงื่อนไขการใช้งาน Bing Maps (“Bing Maps TOU”) [http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx] ควบคุมการใช้งาน Bing Maps ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อใช้งาน Bing Maps ท่านต้องปฏิบัติตาม Bing Maps TOU

เงื่อนไขการจอง

โปรดอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ซึ่งบังคับใช้กับการสำรอง/การจองสำหรับการเช่ารถยนต์ที่ท่านดำเนินการผ่านระบบการจองออนไลน์นี้

ก. การทำการจอง

CarTrawler ประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นจึงมีรูปแบบการชำระเงินในการดำเนินธุรกิจให้เลือกสามแบบเมื่อท่านทำรายการจองดังที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้:

ท่านต้องจ่ายเงินมัดจำในตอนที่ท่านทำรายการจองของท่านและชำระส่วนที่เหลือให้ทางบริษัทให้บริการรถเช่าในวันที่ท่านเดินทางไปรับรถ; หรือ

ท่านชำระเงินค่าเช่ารถทั้งหมดในตอนที่ท่านทำรายการจองและท่านจะชำระเพียงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติม (อาจจ่ายหรือไม่ก็ได้) ในวันที่ท่านเดินทางไปรับรถ; หรือ

ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการใดๆ เลยในตอนที่ทำรายการจองของท่าน CarTrawler จะทำการจองในนามของท่านโดยไม่ได้รับเงินค่าบริการใดๆ และท่านเป็นผู้ชำระเงินค่าเช่ารถทั้งหมดให้แก่บริษัทให้บริการรถเช่าในวันที่ท่านเดินทางไปรับรถ

รูปแบบการชำระเงินสำหรับการจองของท่านจะขึ้นอยู่กับที่ตั้งและ/หรือบริษัทให้บริการรถเช่าที่ใช้ และท่านจะได้รับแจ้งในกรณีที่ต้องวางเงินมัดจำใดๆ ก็ตามก่อนทำรายการจองของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบชำระเงินส่วนที่ยังคงค้างชำระอยู่ให้แก่บริษัทให้บริการรถเช่าตามแต่กรณี ทุกครั้งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการชำระเงินค่าบริการ/ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ก็ตามที่ท่านเป็นผู้ร้องขอ และท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการอื่นใดก็ตามที่คิดโดยบริษัทให้บริการรถเช่าดังกล่าว ท่านต้องใช้บัตรเครดิต เช่น Visa, Mastercard หรือ American Express หรือบัตรเดบิต เช่น Visa Debit หรือทางเลือกอื่นๆ ในการชำระเงิน เช่น PayPal, SOFORT หรือ Giropay ในการทำจองผ่านระบบการจองออนไลน์นี้ ทั้งนี้มีผู้ให้บริการรถเช่าบางแห่งที่ไม่รับบัตรเดบิตหรือการชำระเงินในประเภทอื่นๆ ดังนั้นโปรดอ่านเงื่อนไขการเช่าของผู้ให้บริการรถเช่าที่ท่านกำลังจองว่ารับบัตรเครดิต บัตรเดบิต และการชำระเงินประเภทอื่นๆ หรือไม่ ข้อมูลใดๆ ที่ถ่ายโอนไปยังระบบประมวลผลการชำระเงินจะถูกถ่ายโอนผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งมีการเข้ารหัสไว้ ในการจองด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิตหรือ PayPal ของท่านผ่านระบบการจองออนไลน์นี้ ท่านตกลงยอมรับว่าในกรณีที่มีการยกเลิกการจองหลังจากวันที่ทำการจองผ่านไปแล้วสองวัน CarTrawler อาจเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการยกเลิก/การดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในข้อ ค. ด้านล่าง และจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ให้ ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจอง CarTrawler ต้องได้รับการติดต่อสื่อสารจากท่านผ่าน CarTrawler Support ทางระบบการจองออนไลน์ โดยแจ้ง CarTrawler ให้ทราบถึงรายละเอียดที่ถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวอย่างชัดเจน CarTrawler ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวได้สำเร็จหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ทางเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ท่านต้องการ หลังจากท่านได้รับรถที่เช่าไว้เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆได้อีก CarTrawler ไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้หากท่านเลิกการเช่ารถก่อนกำหนด ในกรณีที่ท่านต้องการขยายระยะเวลาการเช่ารถออกไปอีกหลังจากที่ได้รับรถที่ท่านได้เช่าไปแล้ว (วันที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มีการระบุไว้ในเวาเชอร์ของ CarTrawler) ท่านต้องชำระเงินให้แก่บริษัทให้บริการรถเช่าโดยตรงตามราคาการเช่ารถตามปกติในประเทศ/เมืองนั้นในขณะนั้น ในการทำจองแต่ละครั้ง ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งบริษัทให้บริการรถเช่า (ถ้าจำเป็น) ทราบเกี่ยวกับสภาพความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดปัญหายุ่งยากในการเรียกร้องค่าประกันหากท่านไม่ได้แจ้งให้บริษัทให้บริการรถเช่ารับทราบเกี่ยวกับความผิดปกติดังกล่าว ในวันที่ท่านเดินไปรับรถที่ได้เช่าไว้ ท่านต้องนำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ฉบับเต็ม (ใบขับขี่ของสหราชอาณาจักรมีสองส่วน) จากประเทศต้นทาง หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และบัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุซึ่งมีชื่อผู้เช่า (ผู้ขับขี่) ปรากฏอยู่บนบัตรมาแสดงก่อนการรับรถ ในกรณีที่ผู้เช่าไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานแสดงตัวตนตามที่กำหนดไว้มาแสดงต่อบริษัทให้บริการรถเช่า บริษัทให้บริการรถเช่าอาจปฏิเสธไม่ให้ท่านรับรถออกไปและจะไม่คืนเงินที่ได้ชำระไว้ให้แก่ท่าน หากท่านทำการจองเอาไว้แต่ไม่เข้าไปรับรถที่จองเอาไว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินที่ได้ชำระไว้ให้แก่ท่าน เราขอแจ้งให้ทราบว่าในกรณีที่ลูกค้าเดินทางมารับรถล่าช้ากว่ากำหนดลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบโทรติดต่อบริษัทให้บริการรถเช่า ในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินเกิดการล่าช้า CarTrawler จะไม่รับผิดชอบต่อเงินที่ท่านได้ชำระไว้ ในกรณีนี้ท่านต้องดำเนินการเรียกร้องขอเงินคืนจากทางบริษัทประกันภัยการเดินทาง

ข. การยืนยันการจอง

เมื่อรายการจองของท่านได้รับการยืนยัน ทาง CarTrawler จะออกใบยืนยันในนามของบริษัทให้บริการรถเช่าสำหรับการจองแต่ละรายการ แต่ทาง CarTrawler ไม่ได้รับผิดชอบในการคิดค่าบริการสำหรับบริการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของค่าบริการหรือภาษีที่คิดโดยบริษัทให้บริการรถเช่า หรือสำหรับบริการเพิ่มเติมที่ร้องขอโดยท่าน ณ จุดรับรถ ทาง CarTrawler ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของรายการจองให้ครบถ้วน เช่น ประเทศ สถานที่ และช่วงเวลาในการเช่ารถ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนให้ท่านส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเว็บไซต์ ของเราในทันทีโดยแจ้งรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเกิดความคลาดเคลื่อนที่จุดใดให้ทาง CarTrawler ได้รับทราบ ทาง CarTrawler ขอแนะนำให้ท่านอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัทให้บริการรถเช่า (ซึ่งได้ให้ไว้ในระบบการจองออนไลน์นี้ แต่บริษัทให้บริการรถเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเป็นครั้งคราว) ซึ่งบริษัทให้บริการรถเช่าจะได้ดำเนินการจองบริษัทรถเช่าไว้ให้แก่ท่านเมื่อได้รับการแจ้งยืนยันการจอง ในการสอบถามข้อมูลต่างๆ การยกเลิกการจอง หรือการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการจองทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องระบุหมายเลขการจอง (reservation numbers) ที่ระบุอยู่ในใบยืนยันการจอง

ค. การยกเลิกการจอง

หากท่านประสงค์จะยกเลิกการจอง วิธีการเดียวที่ทำได้คือทำการยกเลิกการจองผ่านทางเว็บไซต์ของ CarTrawler ห้ามยกเลิกรายการจองของท่านกับบริษัทให้บริการรถเช่าโดยตรงเนื่องจากท่านอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง CarTrawler ได้รับการแจ้งยกเลิกการจองภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากวันที่ทำการจองรถเช่า ท่านจะได้รับเงินคืนทั้งหมด เมื่อ CarTrawler ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการยกเลิกการจองมากกว่าสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากวันที่ทำการจองรถเช่าแล้ว เงินทั้งหมด ยกเว้นค่าดำเนินการยกเลิกการจอง/ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำจำนวน 20 ยูโร และค่าดำเนินการยกเลิกการจอง/ค่าธรรมเนียมสูงสุด 55 ยูโร จะได้รับการชำระคืนให้กับท่าน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าดำเนินการยกเลิกการจอง/ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขพิเศษใดๆ ที่อาจบังคับใช้กับการจองของท่าน โปรดดูเงื่อนไขการเช่าของผู้ให้บริการรถเช่าที่ท่านทำการจอง ในกรณีของการยกเลิกการจองในเงื่อนไขที่มีการชำระค่าเช่าทั้งหมดในวันที่เดินทางไปรับรถ จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก

ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบยกเลิกการจองผลิตภัณฑ์เสริมใดๆ ก็ตามที่ท่านอาจจะได้ซื้อเอาไว้พร้อมๆ กับการจองรถเช่าด้วยตัวท่านเอง ซึ่งอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ No Excess Insurance ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม เช่น บริษัท Allianz เป็นต้น ในกรณีที่ท่านยกเลิกหรือแก้ไขรายการจองผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ทาง CarTrawler จะไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุนในรูปของตัวเงินใดๆ ก็ตามที่ท่านต้องประสบอันเป็นผลมาจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างช่วงเวลาที่ทำการจองในตอนแรกและการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการจองหลังจากนั้น (แล้วแต่กรณี) ห้ามไม่ให้ยกเลิกการจองหลังจากวันและเวลาที่การจองกำลังจะเริ่มต้นขึ้น

ง. การกำหนดราคา

CarTrawler จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจได้ว่าราคาที่เสนอ ณ เวลาที่ทำการจองผ่านระบบการจองออนไลน์นี้มีความถูกต้องในทุกๆ ด้าน อย่างไรก็ดี CarTrawler ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขราคาที่ได้เสนอไว้ ณ เวลาที่ทำการจอง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอย่างชัดแจ้งหรือไม่อาจปฏิเสธได้กับราคาที่ได้เสนอไว้ CarTrawler จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการแจ้งลูกค้าในทันทีที่สามารถจะดำเนินการได้ในทางปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลในกรณีที่พบว่าราคาที่ได้เสนอไว้ ณ เวลาที่ทำการจองไม่ถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ได้เสนอไว้ ณ เวลาที่ทำการจอง ลูกค้าอาจเลือกที่จะจ่ายตามราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรืออีกทางเลือกหนึ่งลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินที่จ่ายไปกลับคืนทั้งหมด อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้โดย CarTrawler เพื่อแสดงราคาตามสกุลเงินที่เลือกจะมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้โดยบริษัทบัตรเครดิตของท่านอาจมีอัตราที่แตกต่างออกไป ทาง CarTrawler ไม่สามารถแบกรับความรับผิดชอบต่อความแตกต่างใดๆ ระหว่างราคาที่แสดงโดย CarTrawler และจำนวนเงินที่บริษัทบัตรเครดิตของท่านคิดจากท่านเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทบัตรเครดิตใช้ในการคิดค่าบริการ

จ. ขั้นตอนการร้องเรียน

บริษัทฯ รับเฉพาะข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์เท่านั้น โดยจะต้องมีการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวไปที่ CarTrawler Support และบริษัทต้องได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจากวันที่สิ้นสุดการใช้บริการ (วันที่คืนรถเช่า) ข้อร้องเรียนที่ได้รับหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการดำเนินการสอบสวน

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายจากการทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

CarTrawler จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตบนระบบการจองออนไลน์นี้จะเป็นไปด้วยความปลอดภัยมากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากมีรายการคิดค่าบริการที่ท่านไม่ได้อนุญาตปรากฏอยู่บนใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านสำหรับบัตรใดก็ตามที่นำมาใช้ทำรายการบนระบบการจองออนไลน์นี้ในช่วงเวลาใดก็ตามในระหว่างหรือหลังจากที่ท่านทำการจอง ทำธุรกรรมของท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลบัตรของท่านบนระบบการจองออนไลน์นี้ ทาง CarTrawler จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีความเสียหายหรือการสูญหายใดๆ ในลักษณะใดก็ตามที่ท่านประสบซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บัตรดังกล่าวไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม การทำธุรกรรมหรือการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับสิทธิตามที่กฎหมายใดๆ กำหนดไว้ให้ท่านอาจมีเท่านั้น ทั้งนี้ เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าระบบการจองออนไลน์นี้ได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก VeriSign

ลิขสิทธิ์ ประกาศ และการได้รับอนุญาตอย่างจำกัด

ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในระบบการจองออนไลน์นี้รวมถึง (แต่ไม่ได้มีเฉพาะในที่นี้) เนื้อหา ข้อความ กราฟิก รูปภาพ ชื่อการค้า โครงสร้าง ภาพถ่าย ปุ่ม ผลงานศิลปะ รหัสคอมพิวเตอร์ ต่างได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหลายฉบับ และกฎหมายต่างๆ ภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับต่างๆ และมีไว้สำหรับให้ท่านใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ท่านได้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CarTrawler ในทางตรงกันข้าม ท่านอาจใช้ระบบการจองออนไลน์ รวมทั้งเนื้อหาของระบบเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่ทางพาณิชย์ได้เท่านั้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการปรับเปลี่ยนแก้ไข คัดลอก จำหน่ายจ่ายแจก จัดเรียง ส่งผ่าน ทำซ้ำ หรือแสดงสิ่งดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการใช้งานส่วนตัวหรือในเชิงธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ท่านตัดสินใจเข้าใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ ท่านได้ตกลงที่จะ:

ไม่ใช้ระบบการจองออนไลน์นี้เพื่อทำการจองเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการจองที่เป็นเท็จใดๆ ก็ตาม

ไม่ใช้ระบบการจองออนไลน์นี้เพื่อสืบค้นรายชื่อผู้ให้บริการรถเช่าหรือราคาของผู้ให้บริการรถเช่ารายต่างๆ

ไม่ใช้ชื่อ "CarTrawler" หรือตราสินค้าใดๆ ของ CarTrawler เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CarTrawler; และ

ไม่ทำซ้ำเนื้อหาจากระบบการจองออนไลน์นี้ (เว็บไซต์) เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ระบบการจองออนไลน์นี้จัดให้มีไว้สำหรับผู้ใช้ตามเนื้อหาที่มีอยู่และ CarTrawler ไม่ได้มีการรับประกันหรือแสดงให้เห็นว่า (1) ระบบการจองออนไลน์นี้หรือเทคโนโลยีนี้ (อาทิ เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น) ที่ทำให้มีบริการและรับรองการทำงานของระบบจะไม่มีความผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง หรือ (2) ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนระบบการจองออนไลน์นี้ไม่มีการติดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นใดก็ตาม ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ติดไวรัสหรือได้รับความเสียหายได้ ทาง CarTrawler จะไม่รับผิดใดๆ ก็ตามในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของท่านมีการติดไวรัสหรือได้รับผลกระทบใดๆ จากแอปพลิเคชันต่างๆ อาทิ ไวรัส โทรจัน การลักลอบเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การหลอกลวงฉ้อโกงหรือโจรกรรม ความผิดพลาด ระบบล่ม การขาดข้อมูลบางอย่าง ความล่าช้า การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกรณีใดๆ ซึ่งทำให้การทำงานตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ การติดต่อสื่อสาร และความสมบูรณ์ของระบบการจองออนไลน์นี้ผิดปกติไป และกรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี่

การประกาศสละสิทธิ์

การที่เราไม่สามารถบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่านั้น ณ เวลาใดก็ตามหรือช่วงเวลาใดก็ตาม จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวหรือสละสิทธิ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวทุกข้อ

หัวข้อต่างๆ และ CARTRAWLER

หัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้นำมาใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความหมายและขอบเขตของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ CarTrawler เป็นชื่อทางธุรกิจซึ่งมี Etrawler เป็นเจ้าของ และจะถือว่าการอ้างอิงถึง CarTrawler ทั้งหมดในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นการอ้างอิงถึง Etrawler ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังจะถือว่าการอ้างอิงถึงระบบการจองออนไลน์นี้ (เว็บไซต์นี้) ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมดเป็นการอ้างอิงถึงรายการจองทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ของ CarTrawler


การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้งาน

CarTrawler ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานนี้และเนื้อหาของระบบการจองออนไลน์นี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโดยไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อท่าน ผู้ใช้คนอื่นๆ ทั้งหมด และบุคคลที่สามทุกคน สิทธิ์ข้อนี้จะไม่กระทบต่อเงื่อนไขการใช้งานนี้ซึ่งถูกยอมรับโดยท่านซึ่งเป็นผู้ใช้ในทันทีที่ท่านทำการจองหรือซื้ออย่างถูกต้องตามข้อกำหนดโดยใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ ในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าใช้ระบบการจองออนไลน์นี้ ท่านควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานนี้เพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บ้างหรือไม่ เนื่องจากบริษัทให้บริการรถเช่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (ที่อยู่ในระบบการจองออนไลน์นี้) ของตนเป็นครั้งคราว ซึ่งบริษัทให้บริการรถเช่าจะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ในการจัดหารถที่ท่านได้เช่าไว้ให้แก่ท่าน ทาง CarTrawler จะไม่รับผิดชอบและจะไม่มีการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้นหากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่อยู่ในระบบการจองออนไลน์นี้ได้ถูกหรือมีการเปลี่ยนแปลงโดยฝ่ายบริษัทให้บริการรถเช่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

เงื่อนไขการใช้งานนี้และการที่ท่านใช้งานและเข้าใช้ระบบการจองออนไลน์นี้อยู่ภายใต้ขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ศาลสถิตยุติธรรมของประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์จะมีอำนาจในการตัดสินคดีข้อพิพาททั้งหลายที่เกิดขึ้นระหว่างท่านกับ CarTrawler ซึ่งเป็นกรณีพิพาทที่เกิดจากการที่ท่านใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้แต่เพียงผู้เดียว โดยจะไม่อนุญาตให้มีการใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้ในขอบเขตอำนาจศาลใดๆ ซึ่งไม่ให้ผลบังคับกับข้อกำหนดต่างๆ ทั้งหมดของเงื่อนไขการใช้งานนี้ รวมถึงการไม่มีข้อจำกัดต่อข้อความในย่อหน้านี้ ท่านยอมรับว่าไม่มีความสัมพันธ์ การตกลงเป็นหุ้นส่วน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์เชิงตัวแทนใดๆ ระหว่างตัวท่านกับ CarTrawler อันเป็นผลมาจากเงื่อนไขการใช้งานนี้หรือจากการที่ท่านมีการใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้ การบังคับใช้เงื่อนไขการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายต่างๆ ที่มีผลบังใช้ในปัจจุบันในเรื่องนี้และขั้นตอนทางกฎหมาย และไม่มีข้อกำหนดใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ จะทำให้ CarTrawler ไม่สามารถปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมายหรือการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้อกำหนดใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานระบบการจองออนไลน์นี้หรือข้อมูลที่ได้ให้แก่หรือข้อมูลที่เก็บโดย CarTrawler ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดังกล่าว และทาง CarTrawler จะไม่ต้องรับผิดใดๆ ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กล่าวถึงข้างต้น แม้ว่าทาง CarTrawler จะไม่สามารถกำกับติดตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกได้ แต่จะถือว่าการดำเนินการต่อไปนี้เข้าข่ายการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ได้แก่ การใช้ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ได้รับจากระบบการจองออนไลน์นี้เพื่อการรบกวนรังควาน ข่มเหงรังแกหรือทำร้ายผู้อื่น หรือเพื่อติดต่อ ทำการโฆษณาแก่ ชักชวนหรือขายให้แก่ผู้ใช้งานหรือผู้ใดก็ตามโดยไม่ได้รับการยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลเหล่านั้นเป็นการล่วงหน้า

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของเรายังมีผลบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ [http://www.holidayautos.com/privacy-policy] ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ก็ตามที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน หรือท่านได้ให้แก่เรา โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านได้ให้การยินยอมให้เราดำเนินขั้นตอนดังกล่าวและท่านยังได้ให้การยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้มีความถูกต้อง

CarTrawler สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของตนเองเพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและความปลอดภัยได้ตลอดเวลา และท่านควรตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างสม่ำเสมอ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดส่งคำถามของท่านได้ที่เว็บไซต์ของเรา