Thực đơn

Tuyên bố về Quyền riêng tư

Tuyên bố về Quyền riêng tư này nêu chi tiết về các dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn mà chúng tôi thu thập được qua các trang web Holiday Autos Argus Car Hire, Dégrifauto và Cabforce và tất cả các trang di động và ứng dụng liên quan đến Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto và Cabforce (sau đây gọi là “Nền tảng”), cách chúng tôi xử lý các thông tin đó và những người chúng tôi có thể tiết lộ thông tin. Thông báo này cũng nêu các quyền của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, trong đó có Quy định chung về Bảo vệ dữ liệu của EU (gọi tắt là “GDPR”), có liên quan đến việc chúng tôi xử lý các dữ liệu của bạn.

Giới thiệu về chúng tôi

ETrawler Unlimited Company, tên thương mại là Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto và Cabforce, có mã số thuế giá trị gia tăng là 4693898K có trụ sở đăng ký tại CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland, là chủ sở hữu và đơn vị điều hành Nền tảng Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto và Cabforce, và do đó là bên kiểm soát các dữ liệu cá nhân được nêu trong Thông báo về Bảo vệ dữ liệu này. Do đó, các từ “chúng tôi” và “của chúng tôi” trong thông báo này được dùng để chỉ Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto và Cabforce (tùy theo từng trường hợp).
Chúng tôi giới thiệu cho khách hàng các dịch vụ thuê xe và các dịch vụ vận tải mặt đất khác như vận chuyển bằng xe buýt, tàu hỏa và taxi (sau đây gọi là “Vận chuyển”) cùng các dịch vụ và sản phẩm phụ trợ liên quan đến du lịch. Sau khi được chuyển cho Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, các thông tin cá nhân của bạn trở thành dữ liệu riêng của bên kiểm soát để họ xử lý.
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin nêu ở cuối bản tuyên bố này, hoặc nếu có thắc mắc liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn cũng có thể liên lạc với Nhân viên phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email tới địa chỉ dpo@cartrawler.com.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý, mục đích và cơ sở pháp lý

Để chúng tôi có thể xử lý đặt chỗ Vận chuyển hoặc đặt chỗ cho các dịch vụ phụ trợ khác của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định, ví dụ như tên, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin chi trả và thông tin chi tiết về đặt chỗ. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin nhất định từ thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Nền tảng của chúng tôi, ví dụ như địa chỉ IP, trình duyệt mà bạn sử dụng và loại thiết bị bạn đang dùng. Ngoài thông tin mà chúng tôi tự thu thập, đôi khi chúng tôi nhận thông tin được các bên thứ ba thu thập thay mặt chúng tôi, ví dụ như khi bạn thấy quảng cáo Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto hoặc Cabforce được hiển thị trên trang web của bên thứ ba.

Dưới đây là các thông tin thêm về quy trình xử lý và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi:

• Báo giá Vận chuyển – Nếu bạn tìm một báo giá Vận chuyển, chúng tôi sẽ thu thập tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và mã báo giá. Nếu bạn liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, chúng tôi cũng sẽ lưu số điện thoại và ghi lại cuộc gọi của bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu này trên cơ sở chỉ lấy các dữ liệu cần thiết để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi bạn có khả năng tham gia vào hợp đồng Vận chuyển.

• Hủy bỏ email và cuộc gọi điện thoại – Nếu bạn có thực hiện nhưng không hoàn tất việc đặt chỗ, chúng tôi vẫn sẽ thu thập thông tin một cách có giới hạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn (tùy theo phương thức bạn liên lạc với chúng tôi). Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để liên lạc với bạn và làm rõ liệu bạn có gặp phải bất kỳ vấn đề nào khi thực hiện đặt dịch vụ hay không. Chúng tôi làm việc này trên cơ sở lợi ích hợp pháp của mình trong việc đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng và đảm bảo an toàn cho Nền tảng của chúng tôi.

• Thông tin chi tiết về đặt chỗ – Khi bạn đặt chỗ với chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin cần thiết để xử lý việc đặt chỗ. Các thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin chi tiết về chi trả. Khi xử lý dữ liệu cá nhân vì mục đích này, chúng tôi cũng dựa trên cơ sở đó là dữ liệu cần thiết để ký hoặc thực hiện hợp đồng trong việc cung cấp dịch vụ đặt dịch vụ.

• Thắc mắc và khiếu nại – Nếu bạn liên lạc với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để nêu thắc mắc hoặc khiếu nại, chúng tôi sẽ lưu lại thông tin chi tiết về thắc mắc hoặc khiếu nại đó và cách thức xử lý trong hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tìm kiếm thêm thông tin chi tiết về thắc mắc hoặc khiếu nại từ nhà cung cấp dịch vụ Vận chuyển hoặc dịch vụ khác liên quan, và chúng tôi cũng sẽ ghi lại thông tin này trên hệ thống của mình. Các cuộc gọi có thể được ghi lại để phục vụ công tác đào tạo và quản lý chất lượng trên cơ sở các lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Khi xử lý dữ liệu cá nhân để phúc đáp thắc mắc hoặc khiếu nại, chúng tôi cũng sẽ làm tương tự dựa trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng. Chúng tôi thường không xử lý dữ liệu sức khỏe trong phạm vi hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nhưng có những trường hợp chúng tôi có thể yêu cầu các giấy tờ làm bằng chứng để đủ điều kiện được hoàn tiền và chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân đó trên cơ sở dữ liệu là cần thiết để hoàn thành việc thực hiện một hợp đồng. Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi xử lý dữ liệu sức khỏe, điều này dựa trên cơ sở là bạn đồng ý rõ ràng cho chúng tôi sử dụng dữ liệu đó để giải quyết thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn. Hợp đồng bảo hiểm – Nếu bạn mua bảo hiểm của một trong các đối tác bảo hiểm của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, mã đặt dịch vụ, địa chỉ IP và thông tin chi tiết về chi trả để thuận tiện cho việc mua bảo hiểm của bạn. Khi xử lý dữ liệu cá nhân vì mục đích này, chúng tôi cũng dựa trên cơ sở đó là những dữ liệu cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng đã giao kết với bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ đó.

• Các sản phẩm và dịch vụ phụ trợ khác – Nếu bạn đặt hoặc mua các dịch vụ phụ trợ khác, ví dụ như chỗ đậu xe, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn. Các thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, mã đặt dịch vụ, địa chỉ IP và thông tin chi tiết về chi trả. Khi xử lý dữ liệu cá nhân vì mục đích này, chúng tôi cũng dựa trên cơ sở đó là những dữ liệu cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng đã giao kết với bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ đó.

• Thông tin chi tiết khi đặt dịch vụ qua di động – Khi bạn sử dụng ứng dụng và dịch vụ di động của chúng tôi trên thiết bị di động, chúng tôi sẽ thu thập tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại, ID khách hàng thân thiết (nếu liên quan), mật khẩu và thông tin thanh toán của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thu thập dữ liệu về vị trí của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi và trong hành trình dùng xe taxi. Đây là cơ sở để ký hoặc thực hiện một hợp đồng.

• Dữ liệu về vị trí – Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên thiết bị di động và đã bật dịch vụ định vị, chúng tôi sẽ ghi lại vị trí của bạn để giúp bạn tìm dịch vụ Vận chuyển và các dịch vụ khác trong vùng trên cơ sở ký hoặc thực hiện một hợp đồng. Chúng tôi cũng sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định bạn đang ở quốc gia nào khi thực hiện đặt dịch vụ.

• Dữ liệu về Chương trình Khách hàng thân thiết – Nếu bạn tham gia Chương trình Khách hàng thân thiết, ví dụ như MyAccount, chúng tôi sẽ lưu lại các thông tin về tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, tên người dùng, mật khẩu và các mã đặt chỗ trước đây của bạn, để cộng/trừ điểm khách hàng thân thiết và thông báo cho bạn về phần thưởng khách hàng thân thiết. Chúng tôi xử lý các dữ liệu này trên cơ sở rằng chúng là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi đã giao kết với bạn.

• Tiếp thị qua email/điện thoại – Khi thu thập địa chỉ email và/hoặc số điện thoại của bạn, chúng tôi sẽ ghi lại các ưu tiên của bạn về việc nhận các thông tin tiếp thị liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và của bên thứ ba. Tùy thuộc vào ưu tiên tiếp thị mà bạn đã thể hiện với chúng tôi, chúng tôi có thể gửi tiếp thị cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm. Chúng tôi gửi các thông tin tiếp thị này trên cơ sở các lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc trong một số trường hợp là được sự đồng ý.

• Phân tích/báo cáo – Chúng tôi sử dụng dữ liệu liên quan đến việc đặt chỗ để lập báo cáo nội bộ về hoạt động kinh doanh. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu này cho các mục đích phân tích thương mại khác và để phục vụ việc dự đoán các xu hướng trong tương lai có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của chúng tôi. Quá trình xử lý này được thực hiện trên cơ sở tổng hợp, do đó bạn sẽ không bị lộ danh tính từ các báo cáo hoặc phân tích được tạo ra.

• Quảng cáo – Chúng tôi muốn đảm bảo rằng khi bạn thấy một quảng cáo liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi, chúng đều có liên quan đến bạn và sở thích của bạn, cho dù quảng cáo đó xuất hiện trên Nền tảng mà chúng tôi đang điều hành, trong các email tiếp thị hoặc trên trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin tương tự để cho bạn xem các quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba đã được lựa chọn một cách cẩn thận. Khi bạn đang sử dụng Nền tảng của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng các tìm kiếm bạn mà đã thực hiện để điều chỉnh quảng cáo theo sở thích của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang tìm thuê xe tại Berlin, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để hiển thị các quảng cáo dành cho bạn trên Nền tảng của chúng tôi và trên trang web của bên thứ ba về các loại xe cho thuê tại Berlin mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu về các giao dịch trong quá khứ của bạn trên Nền tảng của chúng tôi để điều chỉnh quảng cáo. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này khi bạn đồng ý đặt cookie cho quá trình xử lý này.

• Khảo sát – Nếu bạn tham gia khảo sát, chúng tôi sẽ ghi lại câu trả lời khảo sát cùng với tên và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi để tiếp nhận ý kiến và cải thiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng.

• Phát hiện gian lận và ngăn chặn tội phạm tài chính – Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích ngăn chặn và phát hiện gian lận cũng như hoàn thành sàng lọc xử phạt trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

• Lập hồ sơ – Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giới thiệu xe và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, xác định sở thích của bạn, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với chúng tôi và để ngăn chặn gian lận.

• Ra quyết định tự động – Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để đánh giá rủi ro gian lận liên quan đến mỗi giao dịch cho thuê. Nếu hệ thống phát hiện có nhiều khả năng xảy ra hoạt động gian lận dựa trên phân tích dữ liệu được thu thập, hệ thống có thể đưa ra quyết định tự động từ chối cho thuê xe. Nếu một quyết định tự động được đưa ra và ảnh hưởng đáng kể đến bạn, bạn có quyền yêu cầu sự can thiệp của con người, bày tỏ quan điểm của mình và phản đối quyết định đó. Chúng tôi có thể cá nhân hóa việc định giá cho các dịch vụ có sẵn thông qua công cụ đặt chỗ trên cơ sở ra quyết định tự động.

Khi bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ để tự động thu thập các thông tin về thiết bị mà bạn đang sử dụng và cách bạn tương tác với Nền tảng. Các thông tin này bao gồm:

• Thông tin về thiết bị và cách bạn tương tác với Nền tảng – Chúng tôi tự động thu thập thông tin chi tiết về thiết bị mà bạn đang sử dụng, bao gồm địa chỉ IP, ID của thiết bị, trình duyệt bạn đang dùng và hệ điều hành mà thiết bị sử dụng. Chúng tôi ghi lại thông tin về cách thức bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, ví dụ như ngày và thời gian truy cập, những trang bạn truy cập, thời gian truy cập trên các trang, bạn đã nhấp chuột vào đâu trên một trang và thông tin về mọi sự cố hoặc lỗi hệ thống mà bạn có thể gặp phải. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp dịch vụ của mình và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để thử nghiệm các tính năng mới mà chúng tôi muốn áp dụng, để phân tích cách người dùng sử dụng Nền tảng của chúng tôi và để đánh giá và cải thiện dịch vụ. Nếu có thể, chúng tôi sử dụng dữ liệu này trên cơ sở ẩn danh. Việc xử lý dữ liệu cá nhân này được căn cứ trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc điều hành, cải thiện và bảo mật dịch vụ.

• Cách thức tiếp cận Nền tảng – Khi có thể, chúng tôi sẽ ghi lại cách bạn tiếp cận Nền tảng của chúng tôi (ví dụ như bạn di chuyển đến từ một công cụ tìm kiếm hay bằng cách nhấp vào một trong các quảng cáo của chúng tôi). Chúng tôi thu thập sự chấp thuận về cookie để cho phép xử lý này.

Các nguồn dữ liệu cá nhân

Mặc dù chủ yếu thu thập thông tin trực tiếp từ bạn, song cũng có những trường hợp chúng tôi thu thập thông tin từ các nguồn của bên thứ ba. Các trường hợp này bao gồm:

• Bên thứ ba – Chúng tôi điều hành một chương trình, trong đó các bên thứ ba thay mặt chúng tôi để quảng cáo Nền tảng của chúng tôi. Nếu nhấp vào một trong các quảng cáo đó, bạn sẽ được chuyển đến Nền tảng của chúng tôi bằng cách sử dụng một công nghệ cho phép chúng tôi hiểu bên thứ ba nào đã giới thiệu bạn. Sau đó chúng tôi theo dõi xem liệu bạn có đặt dịch vụ không và nếu có đặt dịch vụ thì chúng tôi sẽ tính việc đặt dịch vụ đó cho bên thứ ba liên quan để chi trả hoa hồng cho họ. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba bất cứ thông tin cá nhân nào liên quan đến bạn.

• Nhà cung cấp dịch vụ – Nếu có vấn đề đối với nhà cung cấp dịch vụ Vận chuyển hoặc các dịch vụ khác, nhà cung cấp dịch vụ đó có thể liên lạc với chúng tôi và cung cấp thông tin về vấn đề đó.

• Quảng cáo – Khi làm việc với bên thứ ba để chạy quảng cáo, chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie hoặc thẻ pixel để ghi lại các thông tin về sự tương tác của bạn với những quảng cáo đó. Dữ liệu này đôi khi được gửi cho chúng tôi thông qua cookie và thẻ pixel được các bên thứ ba đó cài đặt thay mặt cho chúng tôi. Nếu dữ liệu được gửi cho chúng tôi, chúng sẽ được thực hiện trên cơ sở ẩn danh.

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp

Bạn không có nghĩa vụ cung cấp cho chúng tôi bất cứ dữ liệu cá nhân nào của mình. Tuy nhiên, nếu muốn đặt dịch vụ Vận chuyển hoặc sử dụng dịch vụ phụ trợ, bạn cần cung cấp cho chúng tôi thông tin được yêu cầu trên công cụ đặt dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không cung cấp các thông tin này, chúng tôi sẽ không thể xử lý yêu cầu đặt dịch vụ của bạn. Tương tự, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nếu bạn gửi thắc mắc hoặc khiếu nại đến bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi cần các thông tin đó.

Người nhận dữ liệu

Để xử lý đặt chỗ của bạn, chúng tôi phải gửi thông tin của bạn đến nhà cung cấp dịch vụ Vận chuyển liên quan. Nếu quý khách liên lạc với chúng tôi để thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến đặt chỗ, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin về thắc mắc hoặc khiếu nại đó với nhà cung cấp dịch vụ Vận chuyển để có thể giải quyết.
Nếu bạn mua một dịch vụ khác, chúng tôi có thể phải chia sẻ dữ liệu cá nhân với nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó để họ có thể cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu bạn yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm, chúng tôi có thể phải chia sẻ dữ liệu cá nhân với nhân viên bảo hiểm hoặc người xử lý yêu cầu chi trả được chỉ định khác.
Chúng tôi cũng sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ, và một số nhà cung cấp sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn (ví dụ, chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho chúng tôi). Khi cho bên thứ ba thay mặt mình xử lý dữ liệu của bạn, chúng tôi đảm bảo rằng họ tôn trọng quyền riêng tư của bạn và họ xử lý dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu. Thông tin cụ thể như sau:

• Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ – Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và cho thuê chỗ đặt máy chủ để giúp chúng tôi lưu trữ và quản lý dữ liệu của mình.

Bộ phận xử lý thanh toán – Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp và bộ phận xử lý thanh toán bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi xử lý các khoản thanh toán trên Nền tảng của chúng tôi. AIB Merchant Services, Worldpay, Klarna và PayPal là những bên kiểm soát dữ liệu riêng biệt. Chính sách bảo mật tương ứng của họ có thể được tìm thấy ở đây: 

AIB MS: https://www.aibms.com/privacy;
Worldpay: https://www.fisglobal.com/en/privacy;
Klarna: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/;
PayPal: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub;

• Nhà cung cấp công nghệ – Bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các dịch vụ như công cụ dịch thuật, hỗ trợ chúng tôi bảo mật mạng, các hệ thống và email và hỗ trợ chúng tôi quản lý các yêu cầu về quyền chủ thể dữ liệu của bạn.

• Nhà cung cấp dịch vụ khách hàng – Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba để cung cấp dịch vụ cho khách hàng ngoài giờ làm việc và các nền tảng của bên thứ ba về việc xử lý thông tin trao đổi với khách hàng.

• Kiểm toán – Chúng tôi có chức năng kiểm toán nội bộ và bên ngoài do bên thứ ba cung cấp. Các đánh giá viên giúp chúng tôi đảm bảo tuân hành các nghĩa vụ pháp lý của mình, bao gồm cả việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi. Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là họ có quyền truy cập vào hệ thống của chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân, hoặc có nghĩa là họ có thể cần kiểm tra cách chúng tôi xử lý một số dữ liệu cá nhân.

• Cơ sở dữ liệu sàng lọc và gian lận – Chúng tôi có thể sử dụng cơ sở dữ liệu và công cụ sàng lọc phát hiện và ngăn chặn gian lận bên ngoài tồn tại trong ngành và thông tin có sẵn công khai để ngăn chặn và phát hiện hoạt động tội phạm, các biện pháp trừng phạt hoặc gian lận có thể xảy ra.

• Các cơ quan hành pháp – Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các cơ quan hành pháp để họ điều tra, phát hiện hoặc ngăn chặn hoạt động tội phạm hoặc gian lận có thể xảy ra trên cơ sở tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.

Chuyển dữ liệu ra nước ngoài

Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Liên minh châu Âu, sang một quốc gia không được Ủy ban châu Âu công nhận là có mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng ở Liên minh châu Âu. Trường hợp phổ biến nhất là khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân cho nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển tại quốc gia mà bạn chọn để họ thực hiện việc đặt dịch vụ cho bạn. Việc chuyển dữ liệu này sẽ thuộc Ngoại lệ 49 1) b) khi việc chuyển dữ liệu là không thường xuyên và cần thiết để dịch vụ vận chuyển được cung cấp cho khách hàng. Tương tự, một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi có trụ sở tại Hoa Kỳ và việc chuyển dữ liệu này thuộc Ngoại lệ 49 1) b) trong trường hợp việc chuyển dữ liệu là không thường xuyên và cần thiết để chủ thể dữ liệu có thể trả phí liên quan đến việc vận chuyển. Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Liên minh Châu Âu phục vụ cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi, cụ thể là khi chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ có trụ sở tại Hoa Kỳ, Ai Cập hoặc Vương Quốc Anh. Nếu chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách ra ngoài Liên minh Châu Âu, chúng tôi sẽ đảm bảo áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách và tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Khi chuyển dữ liệu cá nhân đến Hoa Kỳ và Ai Cập, chúng tôi ký hợp đồng theo cách thức được Ủy ban Châu Âu phê duyệt với pháp nhân mà chúng tôi đã chuyển dữ liệu cá nhân. Khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân đến Vương Quốc Anh, việc này dựa trên quyết định đầy đủ do Ủy ban Liên minh Châu Âu đưa ra, trong đó Ủy ban Liên minh Châu Âu đã quyết định Vương Quốc Anh đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân của Liên minh Châu Âu. Các loại dữ liệu sau được chuyển đến hệ thống phần mềm bảo mật email của chúng tôi ở Vương Quốc Anh: Tên, mã đặt dịch vụ, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, địa chỉ IP và thông tin trao đổi của khách hàng. Bạn có thể tìm thêm thông tin về quyết định thỏa đáng này tại đây: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3183
Vào ngày 4 tháng 6 năm 2021, Ủy ban Châu Âu đã công bố các mẫu điều khoản hợp đồng (SCC) mới, trong đó đã đưa vào các yêu cầu của GDPR và quyết định của Schrems II. CarTrawler đã cập nhật các thỏa thuận bảo vệ dữ liệu của chúng tôi với các bên thứ ba để triển khai các SCC mới, trong đó chúng tôi dựa vào cơ chế này và đã áp dụng các biện pháp hợp đồng, tổ chức và kỹ thuật phù hợp với các Khuyến nghị của EDPB, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã hóa hiện đại trên dữ liệu được chuyển và không hoạt động, phần mềm phát hiện mã độc hại, quy trình giám sát phát hiện xâm nhập, quét cấp độ mạng và ứng dụng và kiểm tra thâm nhập, kiểm soát truy cập bảo mật, đào tạo nhân viên tuân thủ hàng năm, Đánh giá Tác động của việc Chuyển Dữ liệu đối với tất cả các quá trình xử lý diễn ra bên ngoài EEA và áp dụng chính sách Yêu cầu thực thi pháp luật trong trường hợp cơ quan này nhận được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân từ cơ quan thực thi pháp luật. CarTrawler đảm bảo rằng các bên thứ ba mà chúng tôi chuyển dữ liệu thực hiện các biện pháp tương tự để đảm bảo tất cả dữ liệu cá nhân có mức độ bảo vệ thích hợp khi chuyển ra ngoài EEA.

Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về các biện pháp bổ sung mà chúng tôi thực hiện khi chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bản sao các thỏa thuận hợp đồng liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ ghi ở phần cuối tuyên bố này.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách lưu giữ hồ sơ của chúng tôi. Chính sách lưu giữ hồ sơ hoạt động theo nguyên tắc là không lưu giữ dữ liệu cá nhân lâu hơn mức cần thiết để phục vụ mục đích khi thu thập và phù hợp với quy định của luật pháp. Như vậy thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ khác nhau, tùy theo loại dữ liệu. Ví dụ:

• Dữ liệu giao dịch – Chúng tôi lưu giữ các thông tin đặt chỗ và tương tác liên quan đến đặt chỗ đó của bạn trong thời gian cần thiết để phục vụ việc đặt chỗ và giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh. Khi các ưu tiên tiếp thị của bạn ở mức chúng tôi có thể gửi cho bạn các tin nhắn tiếp thị, dữ liệu đó sẽ vẫn được giữ lại như trình bày cụ thể dưới đây.

• Dữ liệu Chương trình khách hàng thân thiết – Chúng tôi lưu giữ dữ liệu liên quan đến các chương trình khách hàng thân thiết trong thời gian cần thiết để phục vụ việc quản lý chương trình của mình.

• Tiếp thị qua email – Chúng tôi sẽ giữ một bản sao dữ liệu cá nhân vì đây là thông tin cần có để có thể gửi cho bạn các thông tin tiếp thị nhằm phục vụ các lựa chọn ưu tiên về tiếp thị của bạn. Trong hoạt động này, chúng tôi cũng sẽ giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến giao dịch của bạn để có thể tùy chỉnh email tiếp thị của mình.

• Quản lý các khiếu nại pháp lý – Khi tính toán khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân, chúng tôi có xét đến việc liệu có cần đến các dữ liệu đó để phục vụ các khiếu nại pháp lý hay không. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể giữ các dữ liệu cho đến hết thời hạn có thể phát sinh khiếu nại (dao động từ 2 đến 12 năm).

Cookie

Nền tảng này sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ, đơn giản được gửi từ một trang web và được lưu trữ trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động của bạn khi bạn truy cập một trang web. Thông tin liên quan đến việc truy cập trang web của bạn được ghi lại trong các cookie này. Để tìm hiểu thêm về các cookie chúng tôi sử dụng, vui lòng truy cập chính sách cookie của chúng tôi.

Các trang web khác

Nền tảng này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác hoặc bạn có thể truy cập trang này thông qua một liên kết từ một trang web khác. Tuyên bố về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Nền tảng này và các dịch vụ do Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto hoặc Cabforce điều hành có liên quan đến Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto hoặc Cabforce trên Nền tảng. Khi liên kết đến các trang web khác, bạn nên đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang đó.

Thông tin quan trọng về việc chấp thuận

Trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sau khi được bạn đồng ý, bạn có quyền rút lại sự chấp thuận đó bất cứ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý bằng cách liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ nêu ở phần cuối của tuyên bố này. Nếu việc chấp thuận của bạn liên quan đến việc tiếp thị email, bạn có thể sử dụng liên kết hủy đăng ký trong email. Xin lưu ý rằng nếu bạn rút lại sự đồng ý, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp dịch vụ liên quan cho bạn.

Các quyền của bạn

Trong những trường hợp nhất định, bạn có các quyền sau đây về dữ liệu cá nhân của mình:

Quyền truy cập dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu được cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ, cùng với các thông tin khác về việc xử lý dữ liệu cá nhân đó.

Quyền chỉnh sửa – Bạn có quyền yêu cầu sửa bất cứ thông tin không chính xác nào về mình mà chúng tôi đang lưu giữ, hoặc nếu chúng tôi có thông tin không đầy đủ thì bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật thông tin.

Quyền xóa dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Đôi khi đây được gọi là quyền được lãng quên.

Quyền hạn chế xử lý hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể.

Quyền di chuyển dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn hoặc bên thứ ba bản sao dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng thông dụng mà máy có thể đọc được.

Để thực hiện bất cứ quyền nào nêu trên, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ ghi ở cuối tuyên bố này hoặc bấm vào đường dẫn sau đây:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html

Các thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi thường xuyên rà soát tuyên bố về quyền riêng tư và sẽ đăng mọi nội dung cập nhật trên trang web này.

Thắc mắc và khiếu nại

Nếu có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo các cách thức sau:

Qua đường bưu điện: Data Protection Officer, ETrawler Unlimited Company, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland.
Qua email: dpo@cartrawler.com.

Bạn cũng có quyền khiếu nại với Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland nếu không hài lòng với việc xử lý dữ liệu cá nhân của Holiday Autos, Argus Car Hire, Dégrifauto hoặc Cabforce. Thông tin về việc nộp đơn khiếu nại có trong trang (https://forms.dataprotection.ie/contact) hoặc bạn có thể gọi đến Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu theo số điện thoại 353 (0)761 104 800.

Updated at: Mon, 29 Jan 2024 16:15:59 GMT