Menu

Regulamin korzystania z systemu rezerwacji spółki Etrawler Unlimited Company t/a, działającej pod nazwą CarTrawler

Wstęp

Niniejszy system rezerwacji funkcjonuje na bazie technologii CarTrawler i umożliwia użytkownikom korzystanie z technologii CarTrawler w celu zarezerwowania wynajmu samochodu lub transportu lądowego (w tym m.in. taksówek, usług transferu oraz przejazdu z szoferem, prywatnych transferów, transferów w klasie biznes, transferów w klasie pierwszej, przejazdów autobusami i minibusami, przejazdów pociągiem, transferów z udziałem wózka inwalidzkiego oraz transferów limuzyną) („Transport”) u niezależnych dostawców usług wynajmu samochodów lub transportu lądowego („Dostawcy usług transportowych”).

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu korzystania z systemu rezerwacji CarTrawler („Regulamin rezerwacji”), ponieważ ma on zastosowanie do całej zawartości wspomnianego systemu rezerwacji. Poprzez korzystanie z dowolnej części systemu rezerwacji użytkownik wyraża akceptację Regulaminu rezerwacji (niezależnie od faktu, czy decyduje się na zarejestrowanie się w systemie czy zarezerwowanie Transportu) oraz zgadza się, (i) by jego korzystanie z systemu rezerwacji podlegało Regulaminowi rezerwacji, jak również (ii) by Regulamin rezerwacji stanowił umowę prawną pomiędzy CarTrawler a użytkownikiem. Jeśli użytkownik nie akceptuje oraz/lub nie wyraża zgody na obowiązywanie niniejszego Regulaminu rezerwacji, należy nie korzystać oraz/lub natychmiast zaprzestać korzystania z systemu rezerwacji.

Poprzez korzystanie z przedmiotowego systemu rezerwacji użytkownik potwierdza, że wszystkie informacje, w tym m.in. informacje związane z Transportem, Dostawcami usług transportowych, podróżą i urlopami, opublikowanie w tym systemie rezerwacji mogą zawierać nieścisłości oraz/lub błędy typograficzne oraz że CarTrawler nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie tego typu nieścisłości lub błędy.

CarTrawler może, wedle swojego wyłącznego uznania, dokonywać modyfikacji w Regulaminie rezerwacji w dowolnym czasie poprzez aktualizację niniejszego zamieszczonego oświadczenia. Niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu rezerwacji mogą zostać zastąpione za pośrednictwem wyraźnie określonych not prawnych lub warunków ulokowanych na stronie internetowej, poprzez którą użytkownik uzyskał dostęp do systemu rezerwacji.

Prezentowany Regulamin rezerwacji ma również zastosowanie do wszystkich rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta CarTrawler (Customer Centre of Excellence, CCE) oraz zostanie przesłany użytkownikowi pocztą elektroniczną w przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta.

Informacje o nas

Przedmiotowy system rezerwacji obsługiwany jest przez Etrawler Unlimited Company, irlandzką spółkę zarejestrowaną, działającą pod nazwą handlową CarTrawler („CarTrawler”, „my”, „nas/nam” lub „nasz/nasze”). Jesteśmy zarejestrowani w Irlandii pod numerem spółki 93433 i posiadamy centralę w Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irlandia, który to adres jest również naszym głównym adresem handlowym. Dane kontaktowe CarTrawler znajdują się na Voucherze oraz są dostępne na stronie www.cartrawler.com.

CarTrawler pośredniczy w rezerwacjach Transportu, przedstawiając użytkownikowi Dostawców usług transportowych oraz innych usług pobocznych poprzez system rezerwacji, za co otrzymuje prowizję. CarTrawler nie posiada środków Transportu ani nie operuje nimi, i nie jest Dostawcą usług transportowych. Umowa na świadczenie usług Transportu („Warunki transportu”) zawierana jest pomiędzy użytkownikiem a Dostawcą usług transportowych, a CarTrawler nie jest jej stroną. Dostęp do stosownych Warunków transportu można uzyskać poprzez prezentowany system rezerwacji po wybraniu usługi Transportu oferowanej przez danego Dostawcę usług transportowych oraz podaniu odpowiednich informacji rezerwacyjnych. Z chwilą dokonania rezerwacji u Dostawcy usług transportowych za pośrednictwem tego systemu rezerwacji użytkownik podlega i uznaje się, że zaakceptował Warunki transportu danego Dostawcy usług transportowych. CarTrawler nie daje żadnych gwarancji ani poświadczeń w stosunku do jakiegokolwiek Dostawcy usług transportowych oraz/lub jakiejkolwiek usługi Transportu oferowanej lub zapewnianej przez któregokolwiek z Dostawców usług transportowych. Dostawca usług transportowych jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie użytkownikowi Transportu zarezerwowanego za pośrednictwem niniejszego systemu rezerwacji.

W przypadku klientów z Wielkiej Brytanii dokonujących rezerwacji Transportu za pośrednictwem niniejszego systemu rezerwacji oraz uiszczających płatność za pomocą wydanych w Wielkiej Brytanii kart kredytowych firma CarTrawler podzleca następujące usługi swojej całkowicie zależnej spółce brytyjskiej Etrawler UK Limited (numer przedsiębiorstwa 08565121): (i) przetwarzanie płatności; (ii) wydawanie voucherów na Transport; oraz (iii) zapewnianie obsługi klienta (zajmowanie się ogólnymi zapytaniami klientów, rezygnacjami, zwrotami i skargami).

Podatki i opłaty

Dokładność dowolnej ceny za Transport prezentowanej za pośrednictwem tego systemu rezerwacji oraz dowolnej rezerwacji dokonywanej poprzez ten system rezerwacji jest uzależniona i opiera się na informacjach rezerwacyjnych podawanych przez użytkownika w niniejszym systemie rezerwacji (dotyczących m.in. wieku kierowcy, miejsca i czasu odbioru oraz/lub zwrotu).

Dostęp do serwisu

Chociaż CarTrawler usiłuje zapewnić dostępność systemu rezerwacji normalnie przez 24 godziny na dobę, CarTrawler nie ponosi odpowiedzialności, z dowolnego powodu, za brak dostępu do systemu rezerwacji w jakimkolwiek czasie lub okresie. Dostęp do systemu rezerwacji może zostać zawieszony tymczasowo, bez uprzedzenia w przypadku awarii systemowej, konserwacji, napraw lub z przyczyn poza kontrolą CarTrawler.

Warunki rezerwacji

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami, które mają zastosowanie do rezerwacji dokonywanych przez użytkownika u Dostawców usług transportowych za pośrednictwem tego systemu rezerwacji.

A. Dokonywanie rezerwacji

Ponieważ CarTrawler działa globalnie, spółka korzysta z czterech modelów płatności biznesowych w odniesieniu do rezerwacji Transportu. Model płatności dostępny dla użytkownika podczas dokonywania rezerwacji zależy od jego lokalizacji oraz/lub Warunków transportu wybranego Dostawcy usług transportowych.

Oto cztery wspomniane modele płatności biznesowych:

 1. Użytkownik uiszcza na rzecz CarTrawler depozyt na poczet rezerwacji w czasie jej dokonywania oraz płaci pozostające saldo Dostawcy usług transportowych po przybyciu do jego biura, przed skorzystaniem z Transportu; lub
 2. Użytkownik uiszcza na rzecz CarTrawler depozyt na poczet rezerwacji w czasie jej dokonywania, a pozostałe saldo jest regulowane z wyprzedzeniem, przed przybyciem do biura Dostawcy usług transportowych; lub
 3. Użytkownik uiszcza na rzecz CarTrawler cały koszt Transportu w czasie dokonywania rezerwacji i, w przypadku wynajmu samochodu, płaci wyłącznie za paliwo (benzyna/olej napędowy) i opcjonalne dodatki, jeśli nie zostały opłacone w momencie rezerwacji, po przybyciu do biura Dostawcy usług transportowych; lub
 4. Użytkownik nie dokonuje żadnej opłaty w czasie składania rezerwacji. Użytkownik zapłaci Dostawcy usług transportowych pełną sumę za Transport po przybyciu do biura Dostawcy usług transportowych przed skorzystaniem z Transportu.

Jeżeli w momencie dokonywania rezerwacji użytkownik pokrywa całość kosztów Transportu i zdecyduje się to zrobić za pośrednictwem dostawcy usług płatności odroczonych („Płatności odroczone”), CarTrawler może przenieść przysługujące sobie prawo do otrzymania od użytkownika płatności na takiego dostawcę Płatności odroczonych.

Zwracamy uwagę, iż w przypadku gdy użytkownik nie dokonał płatności podczas składania rezerwacji, ponosi on wyłączną odpowiedzialność za zrealizowanie wszelkich zaległych płatności na rzecz Dostawcy usług transportowych w terminie ich wymagalności. Niektórzy dostawcy usług transportowych pobierają opłatę za niestawienie się, jeśli rezerwujący nie pojawi się w celu skorzystania ze środka transportu. Użytkownik zostanie poinformowany o każdej wymaganej do zrealizowania z góry płatności przed ukończeniem rezerwacji. W celu uniknięcia wątpliwości, „opcjonalne dodatki” (w tym m.in. foteliki dziecięce, GPS, dodatkowi kierowcy) można dodać do rezerwacji na dwa sposoby, w zależności od dostępności dostawcy: płacąc po przybyciu lub z góry przy rezerwacji.

 • Za „opcjonalne dodatki” płatne po przybyciu, które można zamówić podczas dokonywania rezerwacji, nie zostanie pobrana opłata w momencie dokonywania rezerwacji. Za wyjątkiem opłaconych z góry „opcjonalnych dodatków” i zakupu produktu, w tym oferowanych w pakiecie opcji od dostawcy, takich jak ubezpieczenie ze zniesieniem wkładu własnego, płatność musi zostać zrealizowana bezpośrednio na rzecz Dostawcy usług transportowych po przybyciu do jego biura, przed odbiorem/skorzystaniem ze środka Transportu. Zwracamy uwagę, iż CarTrawler nie może zagwarantować dostępności lub ceny którychkolwiek z wybranych „opcjonalnych dodatków” płatnych po przybyciu.

 • W momencie rezerwacji można zamówić przedpłacony sprzęt specjalny / opcjonalne dodatki w zależności od dostępności dostawcy, które są uwzględnione w ogólnej cenie wynajmu podczas rezerwacji

W każdym przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za uiszczenie płatności za dowolne usługi dodatkowe oraz/lub „opcjonalne dodatki” wybrane i/lub zakupione przez użytkownika, jak również za wszelkie dodatkowe obowiązujące opłaty, w tym m.in. opłaty drogowe i paliwowe; ponadto użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty usługowe lub administracyjne stosowane przez odpowiedniego Dostawcę usług transportowych. Oferujemy szereg metod płatności za dokonanie rezerwacji poprzez system rezerwacyjny w zależności od lokalizacji użytkownika, co zostanie wyraźnie wyświetlone w systemie rezerwacji.

Wszelkie dane przekazywane podmiotowi przetwarzającemu płatności przesyłane są za pośrednictwem szyfrowanego, bezpiecznego serwera. Jeśli użytkownik musi dokonać poprawek w rezerwacji, powinien zakomunikować taką potrzebę, korzystając z metod komunikacji wymienionych na Voucherze lub za pomocą jednej z metod komunikacji wymienionych na naszej stronie internetowej pod adresem www.cartrawler.com, wyraźnie podając przy tym dokładne dane firmie CarTrawler. CarTrawler nie może zagwarantować, że poprawki zostaną uwzględnione; niemniej jednak zostaną podjęte wszelkie starania, aby doprowadzić do satysfakcjonującego rozwiązania. Poprawki nie mogą zostać uwzględnione po odbiorze/skorzystaniu lub nieodebraniu bądź nieskorzystaniu ze środka Transportu od Dostawcy usług transportowych. W przypadku wynajmu samochodów CarTrawler nie jest w stanie zaoferować zwrotu środków pieniężnych, jeżeli wynajem zakończył się przed terminem. W razie konieczności przedłużenia okresu wynajmu samochodu po odbiorze wypożyczonego auta (daty nieobejmowane przez okres podany na voucherze dotyczącym wynajmu), użytkownik musi uiścić płatność za wszelkie dodatkowo powstałe koszty bezpośrednio u Dostawcy usług transportowych według lokalnych stawek za wynajem obowiązujących w danym czasie, jeśli samochód jest dostępny w wybranym dodatkowym czasie. Po dokonaniu rezerwacji, do odpowiedzialności użytkownika należy poinformowanie Dostawcy usług transportowych, w razie potrzeby, o wszelkich stanach fizycznych lub mentalnych wpływających na zdolność użytkownika do obsługi lub korzystania ze środka Transportu. W razie wypadku użytkownik może nie być upoważniony do składania roszczeń na podstawie jakiejkolwiek stosownej polisy ubezpieczeniowej, jeśli nie poinformuje Dostawcy usług transportowych o takich stanach.

W PRZYPADKU NIEOKAZANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW ORAZ/LUB KARTY KREDYTOWEJ, DOSTAWCA USŁUGI WYNAJMU SAMOCHODÓW MOŻE ODMÓWIĆ WYDANIA SAMOCHODU, BEZ UDZIELENIA ZWROTU. W ODNIESIENIU DO WYNAJMU SAMOCHODÓW, W TRAKCIE ODBIORU AUTA, UŻYTKOWNIK MUSI OKAZAĆ (I) PEŁNE PRAWO JAZDY Z KRAJU POCHODZENIA (OBA ELEMENTY W PRZYPADKU PRAWA WYDANEGO W WIELKIEJ BRYTANII WYSTAWIANEGO W DWÓCH ELEMENTACH), (II) WAŻNY PASZPORT ORAZ WAŻNĄ KARTĘ KREDYTOWĄ NA NAZWISKO OSOBY WYMIENIONEJ JAKO GŁÓWNY KIEROWCA W RAMACH REZERWACJI, ZASILONĄ DOSTATECZNYMI ŚRODKAMI W CELU POKRYCIA WKŁADU WŁASNEGO W DOWOLNEJ POLISIE UBEZPIECZENIOWEJ POWIĄZANEJ Z WYNAJMEM SAMOCHODU (ZGODNIE Z ZAKRESEM OBOWIĄZYWANIA) ORAZ (III) WYDRUKOWANY EGZEMPLARZ VOUCHERA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WARUNKAMI TRANSPORTU W KWESTII WSZELKICH DODATKOWYCH ORAZ/LUB ALTERNATYWNYCH WYMOGÓW DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTOWYCH I/LUB MIEJSCOWEGO PRAWA. PRZYKŁADOWO, W WIELKIEJ BRYTANII MOŻE BYĆ WYMAGANE RÓWNIEŻ POŚWIADCZENIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

Jeśli użytkownik dokona rezerwacji, lecz nie odbierze/nie skorzysta ze środka transportu (i nie zrezygnował z takiej rezerwacji zgodnie z poniższymi postanowieniami polityki rezygnacji), nie zostanie udzielony zwrot.

Informujemy, iż w sytuacji, gdy użytkownik spodziewa się opóźnienia w dotarciu na odbiór/skorzystanie z zarezerwowanego środka Transportu, odpowiedzialny jest za skontaktowanie się z Dostawcą usług transportowych w celu poinformowania go o tym.

W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu CarTrawler nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie jakichkolwiek zwrotów.

B. Potwierdzenie rezerwacji

Po potwierdzeniu rezerwacji CarTrawler wyda użytkownikowi voucher na Transport („Voucher”) za pośrednictwem poczty elektronicznej w imieniu Dostawcy usług transportowych. Będzie on zawierał dane dotyczące rezerwacji. Twój voucher cyfrowy musi zostać okazany Dostawcy usług transportowych w chwili odbioru/skorzystania z usługi Transportu. Jeśli użytkownik nie otrzyma swojego Vouchera, powinien natychmiast skontaktować się z nami. Voucher nie zawiera szczegółowych informacji na temat opłat za obsługę lub podatków pobieranych przez Dostawcę usług transportowych, ani też opłat za dodatkowe usługi wybrane przez użytkownika przy odbiorze/skorzystaniu ze środka Transportu i nie stanowi faktury. CarTrawler zaleca staranne sprawdzenie szczegółów zawartych w Voucherze (np. informacji dotyczących kraju, lokalizacji, daty i okresu, na który środek Transportu został zarezerwowany). W razie wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności użytkownik powinien niezwłocznie poinformować nas o nich za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych wymienionych na Voucherze lub poprzez naszą stronę internetową www.cartrawler.com za pomocą metod komunikacji wymienionych na niej, wyraźnie przekazując firmie CarTrawler dokładne informacje o tych rozbieżnościach. CarTrawler zastrzega sobie prawo do dokonania poprawek w rezerwacji po zarezerwowaniu stosownego środka Transportu przez użytkownika w razie odkrycia błędu dotyczącego rezerwacji oraz/lub wyświetlenia nieprawidłowych danych w systemie rezerwacji CarTrawler lub przedstawienia ich użytkownikowi na Voucherze bądź w inny sposób. W takim przypadku CarTrawler podejmie starania, aby poinformować użytkownika w najszybszym możliwym terminie, zaś użytkownik może zaakceptować zmodyfikowane warunki (jeśli mają zastosowanie) lub, alternatywnie, zrezygnować z rezerwacji i otrzymać pełny zwrot. W przypadku rezerwacji dokonanych w ciągu 48 godzin przed odbiorem firma CarTrawler może pobrać płatność przed potwierdzeniem rezerwacji przez dostawcę usług transportowych. Jeśli dostawca usług transportowych nie potwierdzi rezerwacji, firma CarTrawler nie wystawi Vouchera i otrzymasz zwrot. CarTrawler nie przechowuje Voucherów w postaci fizycznej, niemniej jednak Voucher użytkownika będzie dostępny poprzez zakładkę „Zarządzaj rezerwacją” w systemie rezerwacji, na wypadek gdyby użytkownik zechciał zapoznać się z nim w dowolnej chwili. CarTrawler zaleca przeczytanie wyszczególnionych na Voucherze Warunków transportu, którym będzie podlegać rezerwacja. Warunki Transportu są także dostępne w niniejszym systemie rezerwacji, lecz mogą być zmieniane przez Dostawcę usług transportowych od czasu do czasu.

Numer rezerwacji ujęty na Voucherze powinien być cytowany przy wszelkich zapytaniach, rezygnacjach lub modyfikacjach dotyczących rezerwacji.

C. Rezygnacja

Jeżeli użytkownik pragnie zrezygnować z rezerwacji, może uczynić to poprzez jeden z kanałów komunikacyjnych wymienionych na Voucherze lub za pośrednictwem sekcji Skontaktuj się z nami lub Zarządzaj rezerwacją na naszej stronie internetowej, www.cartrawler.com, przed czasem odbioru/skorzystaniem ze środka Transportu. Nie należy rezygnować z rezerwacji bezpośrednio u Dostawcy usług transportowych, ponieważ mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami transportu w kwestii szczegółów polityki rezygnacji, wszelkich opłat manipulacyjnych/administracyjnych oraz jakichkolwiek warunków specjalnych mogących mieć zastosowanie do rezerwacji użytkownika.

Z wyłączeniem pozostałych postanowień tej sekcji, w przypadku otrzymania przez CarTrawler powiadomienia o rezygnacji na ponad 48 godzin przed zaplanowanym czasem odbioru/skorzystania ze środka Transportu, na ogół zostanie udzielony pełny zwrot w wysokości zapłaconej sumy. Postanowienie to podlega regulacjom dotyczącym siły wyższej, które zostały określone w punkcie D. W przypadku gdy CarTrawler otrzyma powiadomienie o rezygnacji w terminie krótszym niż 48 godzin przed zaplanowanym czasem odbioru/skorzystania z wypożyczonego samochodu, użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej sumy pomniejszonej o 120 euro opłaty za rezygnację, jeśli suma zapłacona za rezerwację przekracza 120 euro. Postanowienie to również podlega regulacji dotyczącej siły wyższej, która została określona w punkcie D. W odniesieniu do rezerwacji transportu lądowego w przypadku gdy CarTrawler otrzyma powiadomienie o rezygnacji w terminie krótszym niż 48 godzin przed zaplanowanym terminem odbioru / skorzystania ze środka transportu lądowego, nie zostanie przyznany żaden zwrot.

Jeśli CarTrawler otrzyma powiadomienie o korektach w rezerwacji wynajmu samochodu wcześniej niż 48 godzin przed zaplanowanym terminem odbioru/skorzystania z wypożyczanego auta, nie zostanie zastosowana żadna dodatkowa opłata za zmiany w rezerwacji. W przypadku gdy wartość nowej rezerwacji będzie wyższa od zapłaconej początkowo sumy, od klienta zostaną pobrane środki w celu pokrycia różnicy w cenie.

Jeśli CarTrawler otrzyma powiadomienie o zmianach w rezerwacji wynajmu samochodu w czasie krótszym niż 48 godzin przed zaplanowanym terminem odbioru/skorzystania z wypożyczanego samochodu, a zapłacona przez klienta suma za rezerwację przekracza 65 €, CarTrawler przeniesie zapłaconą na początku kwotę, pomniejszoną o opłatę za rezygnację w wysokości 65 €, na poczet nowej rezerwacji. W przypadku gdy kwota przeniesiona na poczet nowej rezerwacji nie pokryje w pełni kosztu nowej rezerwacji, od klienta zostaną pobrane środki w celu uregulowania różnicy w cenie. Nowe rezerwacje zawsze podlegają wycenie na bieżąco.
Jeśli suma zapłacona za rezerwację jest równa lub mniejsza niż 65 €, na poczet nowej rezerwacji nie zostaną przeniesione żadne środki, a klient pokryje pełną wartość nowej rezerwacji, podlegającej wycenie na bieżąco.
Prosimy zwrócić uwagę, iż polityka rezygnacji i zmian przedstawiona w powyższych punktach podlega polityce rezygnacji Dostawcy usług transportowych zawartej w dowolnych Warunkach transportu mających zastosowanie do rezerwacji użytkownika. Prosimy sprawdzić w Warunkach transportu wszelkie rozbieżności w odniesieniu do polityki rezygnacji oraz/lub zmian przedstawionej w tych punktach, mogące obejmować m.in. różnicę dotyczącą (i) wymaganego okresu na powiadomienie o rezygnacji/zmianach oraz/lub (ii) sumy wszelkich obowiązujących opłat administracyjnych. W razie zrezygnowania z rezerwacji i gdy cała suma za Transport płatna jest po przybyciu, nie obowiązuje opłata za rezygnację.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż rezygnacja lub zwrot mogą nie być dostępne w odniesieniu do niektórych środków Transportu, w tym m.in. autokaru, autobusu oraz/lub pociągu. Należy zapoznać się z polityką rezygnacji i zwrotów danego Dostawcy usług transportowych, zawartą w Warunkach transportu, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stosowanej polityki.

Do odpowiedzialności użytkownika należy zaaranżowanie i uzgodnienie rezygnacji z dowolnego produktu i/lub usługi dodatkowej, którą użytkownik zakupił w związku z rezerwacją transportu. Obejmuje to m.in. takie produkty jak ochrona ubezpieczeniowa bez wkładu własnego zapewniana przez strony trzecie. Prosimy o sprawdzenie regulaminu dotyczącego rezygnacji lub zmian w tego typu produktach lub usługach, ponieważ określone w nim warunki mogą różnić się od warunków dotyczących rezerwacji Transportu.

W przypadku rezygnacji lub dokonywania zmian w rezerwacji z użyciem karty kredytowej/debetowej CarTrawler nie odpowiada za jakiekolwiek straty pieniężne poniesione przez użytkownika w wyniku zmiany stawek wymiany walut, jaka może nastąpić pomiędzy datą złożenia rezerwacji a datą rezygnacji lub wprowadzenia zmian. Rezygnacja lub zmiany są niedopuszczalne po dacie i godzinie przystąpienia do odbioru/korzystania ze środka Transportu.

D. Siła wyższa

Do naruszenia niniejszego Regulaminu rezerwacji nie dojdzie, a ponadto nie będziemy odpowiedzialni za opóźnienia w realizacji ani niewykonanie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu rezerwacji, jeśli takie opóźnienie lub niewykonanie będzie wynikało ze zdarzeń, okoliczności i przyczyn od nas niezależnych. Takie zdarzenia, okoliczności i przyczyny określa się terminem „siła wyższa”. Przykładami takich zdarzeń mogą być m.in.: wypadki losowe, powodzie, susze, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe, epidemie i pandemie, ataki terrorystyczne, wojny domowe, niepokoje społeczne lub zamieszki, wojny, zagrożenie wojną bądź przygotowania do wojny, konfliktów zbrojnych, nałożenia sankcji oraz embarg. W takich okolicznościach czas na wykonanie zobowiązania będzie przedłużony o okres, w którym wykonanie zobowiązania było opóźnione lub nie zostało wykonane. Ponadto jeśli nasza firma lub branża wypożyczania samochodów zostaną dotknięte skutkami działania siły wyższej, w przypadku anulowania rezerwacji użytkownika będziemy mieć prawo do wystawienia vouchera lub noty kredytowej na kwotę zwrotu zamiast zwrotu gotówką.

E. Cena za Transport i kursy walutowe

CarTrawler dokłada wszelkich starań, aby zapewnić trafność cen Transportu podawanych w systemie rezerwacji we wszelkich aspektach materialnych w każdym czasie, w tym m.in. podczas rezerwowania Transportu przez użytkownika za pośrednictwem tego systemu rezerwacji. Niemniej jednak, CarTrawler oraz/lub Dostawca usług transportowych zastrzegają sobie prawo do modyfikacji ceny Transportu po zarezerwowaniu przez użytkownika stosownego środka Transportu w razie jawnego lub ewidentnego błędu w podawanej cenie. W takim przypadku CarTrawler podejmie starania, aby poinformować użytkownika w najszybszym możliwym terminie, zaś użytkownik może zgodzić się na zapłatę zmodyfikowanej ceny lub, alternatywnie, zrezygnować z rezerwacji i otrzymać pełny zwrot. Kursy wymiany walut obcych stosowane przez CarTrawler w celu zaprezentowania cen w wybranej przez użytkownika walucie są często aktualizowane. Kursy walutowe stosowane przez wystawcę karty kredytowej lub debetowej użytkownika mogą się różnić. CarTrawler nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy ceną prezentowaną w systemie rezerwacji a sumą pobraną przez wystawcę karty kredytowej lub debetowej ze względu na zastosowany kurs wymiany.

F. Procedura rozpatrywania zażaleń

Angażujemy się na rzecz zapewniania klientom obsługi na możliwe najwyższym poziomie, współpracując z globalną siecią dostawców usług transportu. W przypadku niezadowolenia z poziomu obsługi można złożyć zażalenie po zakończeniu podróży, korzystając z jednej z poniższych metod:

Menedżer rezerwacji online: Prosimy o przesłanie danych związanych z zażaleniem wraz ze wszystkimi powiązanymi dokumentami. Można to zrobić w zakładce „Centrum wsparcia” w menedżerze rezerwacji.

Telefon: Odpowiedni numer telefonu można znaleźć na dole vouchera na wypożyczenie

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie procesu obsługi zażaleń, musimy otrzymywać wszelkie skargi w obrębie 120 dni po dacie zwrotu wynajętego samochodu lub w ciągu 30 dni po ostatecznie ustalonym dniu świadczenia usług transportu. Wszelkie skargi zgłoszone po upływie tych okresów nie będą rozpatrywane. Dokładne sprawdzenie zażalenia może nam zająć do 20 dni roboczych. W przypadku gdy zażalenie nie zostanie rozstrzygnięte w ramach procedury rozpatrywania zażaleń CarTrawler, użytkownik może skorzystać z Platformy Internetowego Rozstrzygania Sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu uzyskania dalszych informacji na temat dostępnych metod rozstrzygania sporów.

Linki do stron niezależnych podmiotów

W niniejszym systemie rezerwacji mogą być prezentowane linki do zasobów zlokalizowanych na serwerach lub stronach internetowych obsługiwanych przez inne podmioty niż CarTrawler. Podanie linku(-ów) do zasobów zewnętrznych nie stanowi i nie powinno być interpretowane jako rekomendacja ze strony CarTrawler, ani też gwarancja bądź poświadczenie, że informacje lub usługi oferowane na takich stronach będą reprezentowały określony standard lub będą odpowiednie do celów użytkownika. Tego typu hiperłącza prezentowane są wyłącznie dla orientacji i ułatwienia. Uwzględnienie w tym systemie rezerwacji hiperłączy do innych stron internetowych lub serwerów nie implikuje aprobaty dla materiałów zawartych na tych stronach lub serwerach (w tym m.in. materiałów dotyczących informacji lub usług podróżnych) ani też żadnego powiązania z ich operatorami. CarTrawler nie kontroluje ani nie odpowiada za wspomniane strony internetowe ani serwery bądź podmioty operujące tymi stronami lub serwerami, w związku z czym CarTrawler nie przyjmuje odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za jakiekolwiek materiały ulokowane na tych serwerach lub stronach, ani też za ścisłość lub legalność informacji zawartych na innych stronach bądź serwerach. Użytkownik powinien korzystać ze wspomnianych innych stron internetowych lub serwerów, jak również ze wszelkich informacji na nich dostępnych, według własnego rozeznania. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z dowolnej ze stron internetowych linkowanych w tym systemie rezerwacji, uczyni to wyłącznie na własne ryzyko, opuszczając system rezerwacji poprzez przekierowanie na stronę internetową, nad którą CarTrawler nie sprawuje kontroli.

Regulamin Map Google firmy Google („Regulamin Google”) określa zasady korzystania przez użytkownika z serwisu Mapy Google na naszej stronie. Korzystając z Map Google, użytkownik musi przestrzegać Regulaminu Google, znajdującego się pod adresem https://developers.google.com/maps/terms?hl=en.

Odpowiedzialność prawna

W razie sporu między CarTrawler a użytkownikiem, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika, jeśli w ogóle występuje, ogranicza się do sumy zapłaconej przez użytkownika za Transport. Niniejszym CarTrawler, w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wyklucza wszelkie gwarancje (wyraźne lub dorozumiane) w odniesieniu do jakości, kompletności, osiągów/wydajności lub stosowności do określonego celu (i) środka Transportu zarezerwowanego w przedmiotowym systemie rezerwacji oraz (ii) niniejszego systemu rezerwacji i wszelkich jego treści, w tym m.in. jakichkolwiek informacji dotyczących Dostawcy usług transportowych zawartych w niniejszym systemie rezerwacji oraz technologii, na których system rezerwacji bazuje lub które zapewnia.

Ponieważ CarTrawler nie zapewnia Transportu i tym samym nie jest stroną Warunków transportu, nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej (bezpośrednio lub pośrednio), wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony w odniesieniu do postanowień zawartych w Warunkach transportu, w tym m.in. do wszelkich problemów lub sporów z Dostawcą usług transportowych, obejmujących m.in. spory dotyczące obrażeń ciała lub uszkodzeń środka Transportu, które wynikają lub są związane ze środkiem Transportu oraz/lub Warunkami transportu.

Z WYŁĄCZENIEM ZAKRESU SPRZECZNEGO Z PRAWEM ANI CARTRAWLER, ANI ŻADEN Z NASZYCH DYREKTORÓW, WŁAŚCICIELI, PRACOWNIKÓW, ODDZIAŁÓW, PARTNERÓW W OBSŁUDZE PODRÓŻY BĄDŹ TEŻ INNYCH PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, INCYDENTALNE, KARNE ORAZ/LUB WYNIKOWE STRATY ORAZ/LUB SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, PRODUKTÓW, USŁUG ORAZ/LUB MATERIAŁÓW OFEROWANYCH I/LUB REZERWOWANYCH W TYM SYSTEMIE REZERWACJI ORAZ/LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE M.IN. Z UTRATY (I) DANYCH, (II) PRZYCHODÓW BIZNESOWYCH, (III) DOCHODU, (IV) CZASU, (V) OSZCZĘDNOŚCI, (VI) ZYSKÓW ORAZ/LUB (VII) SPOSOBNOŚCI I/LUB UTRATY ORAZ/LUB USZKODZENIA MIENIA; NIEZREALIZOWANIA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI I WSZELKICH INNYCH STRAT EKONOMICZNYCH DOWOLNEGO RODZAJU, NAWET JEŚLI CARTRAWLER UZYSKAŁ UPRZEDNIO INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD BĄDŹ TAKA STRATA LUB SZKODA BYŁA W UZASADNIONY SPOSÓB MOŻLIWA DO PRZEWIDZENIA.

W celu uniknięcia wątpliwości CarTrawler w żadnych okolicznościach nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania przez niego z jakichkolwiek informacji podróżnych, usług i/lub hiperłączy wspomnianych w powyższej sekcji zatytułowanej „Linki do stron niezależnych podmiotów”.

Zakaz niezgodnego z prawem lub niedopuszczalnego korzystania

Jako warunek korzystania przez użytkownika z niniejszego systemu rezerwacji, zobowiązuje się on wobec CarTrawler do niekorzystania z systemu do celów nielegalnych lub zabronionych bądź sprzecznych z Regulaminem rezerwacji lub mogących w jakikolwiek zaszkodzić reputacji CarTrawler.

Wiek i odpowiedzialność

Poprzez korzystanie z systemu rezerwacji użytkownik potwierdza, że jest w wymaganym prawnie wieku do rezerwowania Transportu oraz przyjęcia odpowiedzialności prawnej mogącej wyniknąć z korzystania z systemu rezerwacji. Korzystając z systemu rezerwacji, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny, finansowo lub w inny sposób, za wszelkie przypadki skorzystania z tego systemu rezerwacji przez użytkownika oraz osoby używające jego danych logowania. CarTrawler zaleca ochronę swoich danych logowania.

Brak odpowiedzialności w transakcjach z użyciem kart kredytowych lub debetowych

CarTrawler podejmuje wysiłki, aby zapewnić bezpieczeństwo przeprowadzania w tym systemie rezerwacji wszelkich transakcji z użyciem kart kredytowych i debetowych. NIEMNIEJ JEDNAK, jeśli nieautoryzowane płatności pojawią się na którymkolwiek wyciągu dla karty kredytowej lub debetowej, w przypadku którejkolwiek z kart (i) zastosowanych przez użytkownika w procesie rezerwacji w niniejszym systemie oraz/lub (ii) których dane użytkownik ujawnił w tym systemie rezerwacji, CarTrawler nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za jakiekolwiek szkody lub straty dowolnego charakteru poniesione przez użytkownika w wyniku lub w związku z takim zastosowaniem lub ujawnieniem, o ile nie przynosi to uszczerbku dla jakichkolwiek praw ustawowych, które może posiadać użytkownik. Oświadczamy, iż niniejszy system rezerwacji posiada certyfikat zabezpieczeń VeriSign. CarTrawler całkowicie spełnia wymogi dotyczące danych posiadaczy kart określone w normie bezpieczeństwa Payment Card Industry Data Security Standard.

Prawa autorskie, powiadomienia i ograniczona licencja

Wszystkie informacje w obrębie systemu rezerwacji, łącznie m.in. z treściami, tekstem, grafiką, obrazami, nazwami handlowymi, strukturą, fotografiami, przyciskami, szatą graficzną i kodem komputerowym, są chronione rozmaitymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej, w tym m.in. prawami autorskimi oraz prawem międzynarodowym, i są dostępne dla użytkownika tylko w celu zarezerwowania środka Transportu. O ile użytkownik nie uzyskał od CarTrawler pisemnej zgody, może korzystać z systemu rezerwacji i jego zawartości wyłącznie do celów osobistych. Użytkownik nie ma zezwolenia na modyfikowanie, kopiowanie, dystrybuowanie, zestawianie, przekazywanie, reprodukowanie lub wyświetlanie którychkolwiek z wymienionych wyżej elementów lub jakichkolwiek innych treści prezentowanych w systemie rezerwacji w jakimkolwiek celu. W szczególności, poprzez przystąpienie do uzyskania dostępu do przedmiotowego systemu rezerwacji, użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie:

 1. Korzystać z systemu rezerwacji w celu dokonywania spekulacyjnych lub sfałszowanych rezerwacji.
 2. Korzystać z systemu rezerwacji w celu rozpoznania Dostawców usług transportowych lub ich wycen.
 3. Korzystać z jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów, robotów lub oprogramowania w celu wydobycia danych z niniejszego systemu rezerwacji.
 4. Używać nazwy „CarTrawler” lub którejkolwiek z marek CarTrawler do celów komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od CarTrawler; oraz/ani
 5. Kopiować ani reprodukować materiałów pochodzących z tego systemu rezerwacji do celów komercyjnych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ten system rezerwacji jest udostępniany użytkownikowi „taki, jak jest”, a CarTrawler nie udziela żadnych gwarancji ani poświadczeń, że (i) system rezerwacji bądź technologie (serwery itp.), poprzez które jest on dostępny i na których bazuje, będą pozbawione błędów bądź defektów oraz (ii) informacje podane w tym systemie rezerwacji nie są zainfekowane wirusami ani czymkolwiek innym o właściwościach zanieczyszczających lub niszczących. CarTrawler nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadki zainfekowania bądź wszelkie inne oddziaływanie szkodliwych aplikacji, w tym m.in. wirusy, trojany, manipulację, oszustwo, kradzież, błędy, awarie techniczne, pominięcia, opóźnienia, nieautoryzowany dostęp lub jakiekolwiek inne zdarzenia prowadzące do naruszenia akceptowalnej administracji, komunikacji oraz/lub integralności niniejszego systemu rezerwacji.

Odstąpienie od wykonania

Nieegzekwowanie przez nas w dowolnym czasie lub przez dowolny okres któregokolwiek pojedynczego lub większej liczby postanowień Regulaminu rezerwacji nie stanowi odstąpienia od wykonania warunków Regulaminu rezerwacji ani praw związanych z nimi.

Nagłówki i CarTrawler

Nagłówki zastosowane w niniejszym Regulaminie rezerwacji podano jedynie dla orientacji i nie wpływają one na znaczenie i zakres warunków Regulaminu rezerwacji. CarTrawler jest nazwą firmy stanowiącą własność Etrawler i wszelkie odniesienia do CarTrawler w tym Regulaminie rezerwacji uznaje się za odniesienia również do Etrawler.

Modyfikacja regulaminu rezerwacji i warunków transportu

CarTrawler zastrzega sobie prawo, według swego wyłącznego uznania, do wprowadzania poprawek oraz/lub uaktualnień w Regulaminie rezerwacji i zawartości niniejszego systemu rezerwacji z dowolnej przyczyny, bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej wobec użytkownika, innych użytkowników lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Prawo to nie wpływa na Regulamin rezerwacji zaakceptowany przez użytkownika po dokonaniu prawidłowej rezerwacji przy użyciu tego systemu rezerwacji i sugerujemy zapisanie oraz/lub wydrukowanie kopii Regulaminu w czasie składania rezerwacji dla własnej ewidencji. CarTrawler nie przechowuje fizycznych kopii Regulaminu rezerwacji w odniesieniu do poszczególnych rezerwacji, jednak użytkownik może uzyskać dostęp do nich na swoim Voucherze lub w systemie rezerwacji. Należy sprawdzić Regulamin rezerwacji pod kątem jakichkolwiek zmian każdorazowo podczas wizyty w systemie rezerwacji.

Dostawca usług transportowych może od czasu do czasu zmieniać swoje Warunki transportu zawarte w systemie rezerwacji i potwierdzone na Voucherze użytkownika. CarTrawler nie ponosi odpowiedzialności, również prawnej, jeśli Warunki transportu dostępne w tym systemie rezerwacji lub na Voucherze użytkownika zostały lub są zmieniane w dowolnym czasie przez Dostawcę usług transportowych.

Ogólny regulamin rezerwacji

Jako konsument korzystasz ze wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów kraju swojego zamieszkania. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu, łącznie z poniższym postanowieniem dotyczącym prawa właściwego, nie ma wpływu na Twoje prawo, aby jako konsument korzystać ze wspomnianych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lokalnego.

Regulamin rezerwacji oraz korzystanie i uzyskiwanie dostępu przez użytkownika do przedmiotowego systemu rezerwacji reguluje prawo irlandzkie. Jeśli miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się w Irlandii, sądy irlandzkie dysponują wyłączną jurysdykcją we wszelkich sporach zachodzących pomiędzy użytkownikiem a CarTrawler z powodu lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z systemu rezerwacji. Jeśli miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się w kraju innym niż Irlandia, sądy irlandzkie dysponują niewyłączną jurysdykcją we wszelkich sporach zachodzących pomiędzy użytkownikiem a CarTrawler z powodu lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z systemu rezerwacji. Korzystanie z przedmiotowego systemu rezerwacji nie jest autoryzowane w jakimkolwiek obszarze jurysdykcyjnym, który nie honoruje wszystkich postanowień Regulaminu rezerwacji, łącznie z niniejszym paragrafem, bez ograniczeń. Użytkownik akceptuje, że pomiędzy nim a CarTrawler nie występuje relacja partnerstwa, zatrudnienia ani pośrednictwa na podstawie warunków Regulaminu rezerwacji lub korzystania przez użytkownika z systemu rezerwacji. Realizacja Regulaminu rezerwacji z naszej strony podlega obowiązującym przepisom oraz procedurze prawnej i żadne z postanowień niniejszego Regulaminu rezerwacji nie powstrzyma CarTrawler od spełnienia wniosków lub żądań organów ścigania lub władz rządowych dotyczących (i) korzystania przez użytkownika z przedmiotowego systemu rezerwacji lub (ii) informacji przekazanych CarTrawler lub zgromadzonych przez firmę, w odniesieniu do korzystania przez użytkownika z niniejszego systemu rezerwacji. CarTrawler nie ponosi odpowiedzialności prawnej wobec użytkownika w przypadku spełnienia takich wniosków lub wymogów. Złamaniem niniejszego Regulaminu rezerwacji jest korzystanie z jakichkolwiek informacji uzyskanych z przedmiotowego systemu rezerwacji w celu nękania, znieważania lub szkodzenia innym osobom, bądź w celu kontaktowania się, reklamowania, zabiegania o zamówienia lub sprzedaży innemu użytkownikowi lub osobie bez ich uprzedniej pisemnej zgody.

Jeśli użytkownik zdecydował się na ubezpieczenie i zmieni swój kraj zamieszkania, ze względu na wymogi przepisowe nastąpi przekierowanie do ekranu wyszukiwania w systemie rezerwacji. Jeśli kraj zamieszkania jest taki sam jak kraj odbioru samochodu, a użytkownik zmieni kraj zamieszkania w trakcie dokonywania rezerwacji, nastąpi przekierowanie do ekranu wyszukiwania w systemie rezerwacji ze względu na rozbieżność w warunkach i/lub cenach mających zastosowanie w odniesieniu do samochodów wypożyczanych w kraju. Jest to uzasadnione większym kilometrażem. Jeśli kraj zamieszkania zostanie zmieniony w trakcie dokonywania rezerwacji, tak aby był taki sam jak kraj odbioru pojazdu, nastąpi przekierowanie do ekranu wyszukiwania ze względu na rozbieżność w warunkach i/lub cenach mających zastosowanie w odniesieniu do pojazdów wypożyczanych w kraju. Jest to uzasadnione większym kilometrażem. Niniejsze obiektywne uzasadnienia są zgodne z rozporządzeniem w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego.

INFORMACJA NA TEMAT PORZĄDKU SORTOWANIA SAMOCHODÓW OFEROWANYCH NA WYNAJEM, OFERT SPONSOROWANYCH I PERSONALIZACJI CEN

Jak działa porządek sortowania kategorii „Rekomendowane”?

W sortowaniu kategorii „Rekomendowane” wykorzystywany jest szereg czynników w celu sklasyfikowania pojazdów według takiego porządku, aby oferty reprezentujące najlepszy „stosunek jakości do ceny” znalazły się na szczycie wyników wyszukiwania.
Na kolejność tę wpływa prowizja otrzymywana od dostawców usług wynajmu.

Co oznacza „stosunek jakości do ceny”?

Określenie „stosunek jakości do ceny” opisuje zmienne wywierające wpływ na prawdopodobieństwo skorzystania przez klienta z danej oferty wynajmu. Prowizja, jaką my (CarTrawler) otrzymujemy od dostawców, uwzględnia rolę CarTrawler w procesie rezerwacji oraz wpływa na to jak ustalamy ogólny „stosunek jakości do ceny”.

Jakie zmienne są uwzględniane w porządku sortowania?

W procesie identyfikowania najlepszego „stosunku jakości do ceny” dla naszych klientów sortowanie uwzględnia szereg zmiennych, m.in.:

 • Datę rezerwacji i lokalizację wyszukiwania.
 • Długość okresu wypożyczenia.
 • Oceny wystawiane dostawcom przez klientów na podstawie rankingów CSAT i NPS.
 • Dotychczasowe zachowanie klientów w odniesieniu do zakupów dokonywanych w przeszłości oraz historyczne wyceny podobnych propozycji pojazdów na wynajem.
 • Prowizję, jaką otrzymujemy od dostawców usług wynajmu lub partnerów z branży ubezpieczeń.

Jak działają oferty sponsorowane?

Niektóre firmy z branży turystycznej współpracują z wybranymi dostawcami usług wynajmu. Oferty sponsorowane mogą być prezentowane na samej górze wyników wyszukiwania ze względu na płatności otrzymywane przez firmę z branży turystycznej od wybranego dostawcy usług wynajmu samochodów. Klienci mogą zidentyfikować tego typu oferty sponsorowane dzięki wyróżnieniu ich poprzez markowe lokowanie na szczycie wyników wyszukiwania.

Personalizacja cen

Możemy personalizować ceny usług dostępnych za pośrednictwem systemu rezerwacji na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Updated at: Mon, 15 Jul 2024 20:53:09 GMT